Jurnal Bahasa: Jilid 12 Bil.1, Jun 2012

KANDUNGAN

Isu Urutan Dua Vokal di Sempadan Awalan: Satu Penjelasan Analisis Spektrografik

Mardian Shah Omar dan Zaharani Ahmad [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Kekangan Penggabungan Nasal-Obstruen Letupan Bersuara dalam Bahasa Melayu Standard

Sharifah Raihan Syed Jaafar [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Entri, Makna dan Padanan dalam Kamus Dwibahasa Melayu-Inggeris: Satu Analisis Semantik Ranahan

Intan Safinaz Zainudin, Nor Hashimah Jalaluddin dan Imran Ho [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Analisis Wacana Kritis dalam Program Televisyen Raja Lawak dan Implikasinya terhadap Psikososial Audiens di Malaysia

Hasuria Che Omar  [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Kata Tanya Mana dalam Dialek Pulau Pinang dalam Program Minimalis

Fazal Mohamed Mohamed Sultan dan Norasmira Noordin  [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Perbandingan Istilah Pinjaman Bahasa Melayu dan Bahasa Korea

Hasnah Mohamad dan Gym Jang Gyem  [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Gaya Ujaran Berbantu Komputer dalam Kalangan Kanak-Kanak Sekolah Rendah

Siti Muslihah Isnain dan Normaliza Abd Rahim [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Leave a Comment