Penanda Wacana Adapun dalam Manuskrip Taj al-Salatin (Abstrak dan Rujukan)

 

PENANDA WACANA ADAPUN DALAM MANUSKRIP TAJ AL-SALATIN

(The Discourse Marker Adapun in The manuscripts of Taj al- Salatin)

Nor Diyana Saupi*

[email protected]

Akademi Pengajian Bahasa,

Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam, Selangor.

Mohammad Fadzeli Jaafar

[email protected]

Program Linguistik, Pusat Literasi dan Transformasi Sosiobudaya,

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,

Universiti Kebangsaan Malaysia.

Terbit dalam talian (published online): 5 Jun 2020

Sila rujuk: Nor Diyana Saupi dan Mohammad Fadzeli Jaafar. (2020). Penanda Wacana “Adapun” dalam Manuskrip Taj al-Salatin. Jurnal Bahasa, 20(1), 1-20.

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan penanda wacana “adapun” yang terdapat dalam manuskrip Melayu lama, iaitu Taj al-Salatin hasil karya Bukhari al-Jauhari. Teks ini telah dihasilkan pada abad ke-16 semasa pemerintahan Sultan ‘Alauddin Ri’ayat Shah Sayyid al-Mukammil (1590-1604) dengan tujuan untuk membantu baginda memerintah kerajaan Acheh dengan baik berteraskan ajaran agama Islam. Perbincangan kajian ini tertumpu pada fungsi yang didukung oleh penanda wacana adapun yang hadir sebagai alat perpautan nahuan seperti yang dicadangkan dalam Teori Kohesi oleh Halliday dan Hasan (1995). Analisis makalah ini direalisasikan dengan menggunakan data kekerapan adapun yang diambil daripada Malay Concordance Project (MCP) secara atas talian. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan penanda wacana adapun turut membawa fungsi yang lebih daripada sekadar alat perpautan nahuan semata.

Kata kunci: penanda wacana, perpautan, Taj al-Salatin, Teori Kohesi

Abstract

The aim of this paper is to examine the use of adapunas a discourse marker in the classical Malay manuscript Taj al-Salatin by Bukhari al-Jauhari. The text was written in the 16th century during the reign of Sultan Alauddin Ri’ayat Shah Sayyid al-Mukammil (1590-1604) in Acheh, as a guide for good governance based on the teachings of Islam. This study focuses on describing the function of the discourse marker adapunas a grammatical cohesive device, such as is proposed in the Cohesion Theory of Halliday and Hasan (1995). This analysis was carried out using occurrences of ‘adapun’ obtained from the Malay Concordance Project (MCP). The study finds that the ‘adapun’ plays a bigger role rather than just as a grammatical cohesive device.

Keywords: discourse markers, cohesion, Taj al-Salatin, Cohesion Theory

RUJUKAN

Adi Yasran Abdul Aziz & Halimah Hassan. (2009), Sahsiah dan jati diri Negara bangsa dalam manuskrip undang-undang pelabuhan Kedah. Jurnal ASWARA, 4(2). 129-139.

Asmah Haji Omar. (1991). Bahasa Melayu Abad Ke-16: Satu Analisis Berdasarkan Teks Melayu Aqaid al-Nasafi, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. (1995). Bahasa Kesusasteraan Klasik Kedah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. (1986). Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Asmah Haji Omar. (2009). Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. (2008). Tatabahasa Pedagogi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Halliday, M.A.K & Hasan, R. (1995). Cohesion in English. London: Longman.

Jelani Harun. (2013). Idealisme keadilan undang-undang: karya ketatanegaraan sebagai respons intelektual terhadap undang-undang adat Melayu.

Mohamad Mokhtar Abu Hassan (Ed.) Kesusasteraan dan Undang-undang. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Jelani Harun. (2017). Kedudukan Istimewa Karya Agung Adab Ketatanegaraan Kesultanan Aceh Darussalam dalam Sejarah Persuratan Melayu. Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 10(2), 139-162.

Malay Concordance Project. Dicapai pada 20 Februari 2019 daripada http://mcp. anu.edu.au

Mohammad Fadzeli Jaafar. (2012). Analisis Komponen Tekstual dalam Teks Melayu Klasik Abad Ke-17. Jurnal Bahasa, 12(2), 163 – 180.

Mohammad Fadzeli Jaafar. (2013). Penanda Wacana dalam Teks Melayu Lama Berunsur Sejarah. Jurnal Bahasa, 13(2), 243-258.

Mohammad Fadzeli Jaafar. (2016). Gaya Ujaran dalam Teks Kesusasteraan Melayu. Jurnal Komunikasi, 32(2), 341-361.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods (edisi kedua). Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.

Sato Hirobumi. (1997). Analisis Nahu Wacana Bahasa Melayu Klasik Berdasarkan Teks Hikayat Hang Tuah: Suatu Pandangan dari Sudut Linguistik Struktural-Fungsian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shaharir Mohamad Zain (2013). Perkembangan Teori Kepemimpinan Islam- Melayu di Pascabima sejak Kedatangan Islam hingga Kini. International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman) 1(1), 19 – 38

Shah Rul Anuar Nordin. (2012). Pemikiran Politik Islam di Aceh Pada Abad Ke 17 M: Kajian Perbandingan Antara Kitab Taj Al-Salatin, Sulalah Al- Salatin dan Bustan Al-Salatin. Tesis PhD. Universiti Tun Hussein Onn.

Shah Rul Anuar Nordin & Nik Kamal Wan Mohamed. (2014). Impak Dakwah Kitab Taj al-Salatin kepada Masyarakat Melayu di Aceh. Kertas kerja di Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik, Da’wah & Ethnicity: Multidisciplinary Perspective. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Stubbs, M. (1983). Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language. Chicago IL: The University of Chicago Press.

Schiffrin, D. (1987). Discourse Markers. Cambridge: Cambdridge University Press.

Thompson, G. (1996). Discourse Analysis. London: Oxford University Press.

Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali. (2016). Hubungan Raja dengan Rakyat: Suatu Telaah terhadap Taj al-Salatin tari Perspektif Pemikiran Islam. Kertas kerja Seminar Peradaban Melayu: Rakyat, Raja dan Kerajaan. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.

Wei Sun. (2013). The Importance of Discourse Markers in English Learning and Teaching. Theory and Practice in Language Studies, 3(11), 2136-2140.

Weststeijn, A. (2017). Provincializing Grotius: International Law and Empire in a Seventeenth-Century Malay Mirror. Martti Koskenniemi, Walter Rech, Manuel Jiménez Fonseca (Eds.), International Law and Empire: Historical Explorations. United Kingdom: Oxford University Press.

[Teks Penuh]

Leave a Comment