MANIFESTASI FONOLOGI BAHASA MELAYU STANDARD TERHADAP PERUBAHAN KONSONAN DALAM NYANYIAN LAGU MELAYU ASLI

(The Phonological Manifestation of Standard Malay Towards Consonant Changes in Malay Asli Songs)

Khairul Faiz Alimi

kfalimi@uum.edu.my

Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah,
Kolej Sastera dan Sains,

Universiti Utara Malaysia,

06010, Sintok, Kedah, Malaysia

Tajul Aripin Kassin
tajul@usm.my

Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan,
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang, Malaysia

Sila rujuk: Khairul Faiz Alimi & Tajul Aripin Kassin. (2018). Manifestasi fonologi bahasa Melayu standard terhadap perubahan konsonan dalam nyanyian lagu Melayu asli. Jurnal Bahasa 18(2), 253-285.

Abstrak

Makalah ini mengkaji lagu Melayu asli untuk mengenal pasti proses fonologi yang terdapat dalam nyanyian. Kajian atau huraian ciri-ciri bahasa dalam nyanyian lagu Melayu asli amatlah berkurangan dan masih tidak jelas. Oleh itu, sebanyak sepuluh (10) buah lagu Melayu asli telah dijadikan sebagai data kajian dan menjalani proses alih bentuk daripada bentuk fail MP3 kepada bentuk teks menerusi proses transkripsi fonetik. Penelitian memberikan tumpuan terhadap proses fonologi yang melibatkan segmen konsonan dan dihuraikan dengan berpandukan Teori Fonologi Generatif Linear (Chomsky & Halle, 1968). Hasil kajian mendapati bahawa sebahagian proses fonologi yang terkandung dalam lagu Melayu Asli ialah cerminan atau manifestasi bahasa Melayu Standard dalam nyanyian. Nyanyian lagu Melayu asli mematuhi proses fonologi bahasa Melayu standard seperti pengglotisan, asimilasi nasal, pengguguran obstruen tak bersuara, pengguguran nasal, penyisipan farinks dan penyisipan geluncuran. Selain itu, pengguguran likuida getaran didapati tidak terlaksana dalam nyanyian lagu Melayu asli kerana penyanyi tidak menggugurkan likuida getaran /r/ pada posisi koda. Hal berkenaan menunjukkan bahawa nyanyian lagu Melayu Asli mengingkari rumus pengguguran likuida getaran yang terdapat dalam bahasa Melayu standard yang bersifat pilihan.

Kata kunci: fonologi, proses fonologi, bahasa Melayu standard, lagu Melayu Asli

Abstract

This paper examines Malay Asli songs to determine the underlining phonological processes in singing. This is due to the fact that the elucidation of linguistic features in the Malay Asli songs remains scarce and unclear. For the purpose of this study, 10 Malay Asli songs were selected as the data, which were then phonetically transcribed from their MP3 format into text. The study places emphasis on the phonological processes concerning consonant segments. These were elaborated based on the theory of Generative Linear Phonology (Chomsky & Halle, 1968). The results indicated that a few of the underlining phonological processes in the singing of the Malay Asli songs are a reflection or manifestation of Standard Malay language. The singing corresponded to the phonological processes of Standard Malay language, which include glottalisation, nasal assimilation, voiceless obstruent deletion, nasal deletion, pharyngeal insertion and glide insertion. In addition, there was an absence of lateral trill deletion in the singing, as all of the singers retained the lateral trill /r/ in coda position. This shows that the singing of the Malay Asli songs violates the lateral trill deletion rule, which is an optional rule in Standard Malay language utterance.

Keywords: Phonology, phonological process, Standard Malay, Malay Asli songs

RUJUKAN

Arbak Othman. (1983). Permulaan ilmu linguistik: Satu pengenalan konsep dan bidang kajian teoris. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.

Arif Ahmad. (2005). Pemikiran tradisi Melayu dalam lagu ciptaan P. Ramlee. In P. Ramlee di cakra nusantara. Kota Semarahan: Universiti Malaysia Sarawak.

Aripin Said. (2004). Nyanyian rakyat khazanah bangsa yang hilang. Kuala Lumpur: Jabatan kebudayaan dan Kesenian Negara.

Asmah Haji Omar. (1993). Susur galur bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. (2015a). Ensiklopedia bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. (2015b). Nahu Melayu mutakhir. (5th ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asraf. (1989). Bahasa Melayu baku: Asas pembentukan tamadun. Kuala Lumpur: Sasbadi.

Awang Sariyan. (2005). Tuntunan bahasa: Asas pegangan pelajar. Pearson Malaysia.

Chomsky, N., & Halle, M. (1968). The sound pattern of English. New York: Harper & Row, Publishers.

Collins, J. T. (1987). Dialek Melayu Sarawak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Farid M. Onn. (1980). Aspect of Malay phonology and morphology: A generative approach. Bangi: UKM.

Frey, L., Botan, C., & Kreps, G. (1999). Investigating communication: An introduction to research methods (2nd ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Ibrahim Ahmad. (2004). Muzik kontemporari sebagai alat pembentukan nilai dalam komuniti: Ke mana hala tuju kita? In Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004). unpublished. Retrieved from http://repo.uum.edu.my/id/eprint/1853

Indirawati Zahid. (2006). 4 minit 19 saat Dealova yang mengasyikkan. In Prosiding persidangan antarabangsa pengajian melayu.

Ismail Ahmed, & Ab Samad Kechot. (2015). Lagu Melayu asli: Unsur sinkretisme dalam instrumentasi persembahan. Jurnal Melayu, 14(2), 307–327.

Ismail Hamid. (1988). Masyarakat dan budaya Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khairul Faiz Alimi, & Tajul Aripin Kassin. (2018). Proses penengahan vokal rendah /a/ dalam lagu Melayu Asli. Jurnal Linguistik, 22(1), 049–061.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa, & Abdul Hamid Mahmood. (2015). Tatabahasa dewan (3rd ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nur Amirah Che Soh, & Che Ibrahim Salleh. (2014). Keindahan bahasa dalam lirik lagu P . Ramlee. International Journal of the Malay World and Civilisation, 2(1), 103–111.

Nurmaisara Zaaba, Nursuriati Jamil, Siti Salwa Salleh, & Nurul Hamimi Abdul Rahman. (2011). Investigating ornamentation in Malay traditional, asli music. In WSEAS International Conference on Arts and Cultural (ICAC’11) (pp. 46–52). Retrieved from https://goo.gl/7Ey8JD

Rahmah Bujang. (2006). Seni lagu Melayu tradisi: Jambatan penyatuan orang Melayu. In Rogayah A. Hamid & Jumaah Illias (eds.), Lagu rakyat: Memupuk kesantunan Melayu (pp. 215–240). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shafa’atussara Silahudin. (2010). Nyanyian Melayu asli sebagai warisan manifestasi kesenian Melayu : Tumpuan pandangan pemikir-pemikir budaya. In Monograf Jabatan Kesenian Melayu (pp. 103–114). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Shafa’atussara Silahudin. (2013). Nyanyian Melayu asli: Vokalisasi serta peranan korda vokal dan larinks. In Mohd Kipli Abdul Rahman, Nazarudin Zainun, & Rahimah A. Hamid (Eds.), Kearifan tempatan: Pengalaman nusantara – Meneliti kosmologi adat istiadat (Vol. 2, pp. 27–37). Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Tajul Aripin Kassin. (2000). The phonological word in standard Malay (Thesis PhD). University of Newcastle.

Tajul Aripin Kassin. (2007). Penyebaran Geluncuran dan Penyisipan Hentian Glotis dalam Bahasa Melayu: Satu Analisis Autosegmental. Jurnal Bahasa, 7(1), 142–158.

Teoh Boon Seong. (1994). The sound system of Malay revisited. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yeoh Chiang Kee. (1988). Kajian semula tentang morfem dasar penanda aktif dalam bahasa Melayu. In Farid M. Onn (Ed.), Bunga rampai fonologi bahasa Melayu (pp. 132–143). Petaling Jaya: Fajar Bakti.

Yunus Maris. (1980). The Malay sound system. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Zaharani Ahmad. (1993). Fonologi Generatif: Teori dan penerapan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaharani Ahmad. (2014). Aspek fonologi bahasa Melayu: Daripada darivasi rumus kepada tatatingkat kekangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda