ABSTRAKSI OBJEK DALAM PERIBAHASA MELAYU: ANALISIS SEMANTIK INKUISITIF

(An Abstraction of Concrete Object in Malay Proverbs: An Inquisitive Semantic Analysis)

Asad Mohamed

asad_mohamed289@yahoo.com

Institut Alam dan Tamdun Melayu,

Universiti Kebangsaan Malaysia,

43600 Bangi, Selangor, Malaysia.

Nor Hashimah Jalaluddin

shima@ukm.edu.my

Pusat Penyelidikan Kelestarian Sains Bahasa,

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,

Universiti Kebangsaan Malaysia,

43600 Bangi, Selangor, Malaysia.

Sila rujuk: Asad Mohamed & Nor Hashimah Jalaluddin. (2018). Abstraksi Objek Konkrit dalam Peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisitif. Jurnal Bahasa 18(2), 197-218.

Abstrak

Peribahasa Melayu merupakan salah satu bukti tingginya akal budi orang Melayu. Ungkapan berkias yang ringkas ini biasanya mempunyai makna yang tepat, padat serta bersifat kompleks. Dalam peribahasa, ujarannya tidak akan dapat difahami dengan hanya mengambil makna selapis atau makna harfiah. Hal ini berlaku kerana, banyak peribahasa mempunyai makna konkrit dan abstrak yang boleh dipetakan melalui domain sumber dan sasaran. Makalah ini bermatlamat untuk menjelaskan proses mental yang berlaku dalam minda  serta menghuraikan akal budi dan falsafah di sebalik pemilihan objek peribahasa. Sebanyak 31 peribahasa yang menggunakan leksikal garam diperoleh melalui janaan daripada pangkalan data www.malaycivilization.com. Kajian ini berteraskan kerangka analisis semantik inkuisitif yang dikemukakan oleh Nor Hashimah (2014). Kombinasi data korpus, teori, kognitif, falsafah dan budaya terbukti mampu mencungkil akal budi orang Melayu. Analisis mendapati terdapat beberapa fitur yang menjadi mekanisme kepada berlakunya abstraksi makna objek konkrit. Garam diabstraksi melalui fitur makna [+murah] yang berhubung dengan makna “hina”. Garam juga diabstraksi sebagai “manusia hina” oleh orang Melayu kerana sifat “mudah lebur” objek garam. Kajian ini bukan sahaja menghuraikan abstraksi yang berlaku dalam peribahasa, malah dapat mencungkil kearifan dan kebijaksanaan orang Melayu.

Kata kunci: peribahasa Melayu, abstraksi, kognitif Melayu, akal budi Melayu, semantik inkuisitif

Abstract

Malay proverb is one of the evidence that reflects the high level of wisdom and reasoning of the Malay mind. Proverbs normally have exact, concise and complex meanings.  Their meanings cannot be understood literally. This happens because the Malay proverb has both concrete and abstract meaning that can be mapped through the domain and target source. This article aims to explain the process that occurs in the  mind as well as to explain the reasoning and philosophy why certain objects are chosen as an object to a proverb. 31 Malay proverbs using the lexical item “garam” (salt) is generated from the website (http://www.malayciviliza ion.com.my/peribahasa)   This study employs the inquisitive semantics framework proposed by Nor Hashimah (2014). The combination of corpus data, theory, philosophy, and culture proves its effectiveness in exploring the reasoning and wisdom of the Malay mind. Findings reveal that there are several features that serve as a mechanism in abstracting the concrete meaning. “Garam” is abstracted by a feature [+cheap] as well as “easy to melt” to reflect the meaning of “despicable”. “Garam” is also abstracted as a “despicable person” by the Malays because of its “easy to dissolve” property. Through this research, the abstraction that happens in proverbs are able to be described and simultaneously reflect the wisdom of the Malay mind.

Keywords: Malay proverbs, abstraction, Malay cognitive reasoning, Malay mind, inquisitive semantics framework

RUJUKAN

Afandie Rosmarkam & Nasih Widya Yuwono. (2002). Ilmu kesuburan tanah. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Bahren Umar Siregan. (2010). Emosi dan kebudayaan dalam peribahasa. (Atas Talian) Muat turun 1 Disember 2013, dari http://sastra.um.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/104-Bahren-UmarSiregar-LTBI-UAJ-Emosi-dan-Kebudayaan-dalam-Peribahasa.pdf

Dian Nur Fibrianto. (2008). Panduan kimia praktis SMP. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Hassan  Ahmad. (2003). Metafora Melayu: Bagaimana pemikir melayu mencipta makna dan  membentuk  epistemologinya. Siri  Monograf  Akademi  Kajian  Ketamadunan. Bangi:  Akademi Kajian Ketamadunan.

Hishamudin Isam & Mashetoh Abd Mutalib. (2015). Memahami pemikiran Melayu melalui pembingkaian makna leksis darah dalam peribahasa. Jurnal Melayu 14(2).

Imran Ho-Abdullah. (2011). Peluasan Semantik Kata Sifat Rasa: Manis, Masam, Pahit, Masin dan Tawar. Jurnal Dewan Bahasa 44(5), 563-573.

J.S. Bududu. (2008). Kamus peribahasa: Memahami arti dan kiasan peribahasa, pepatah dan ungkapan.  Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Julaina Nopiah, Nor Hashimah dan Junaini Kasdan. (2017). Refleksi dualisme ‘Durian-Timun’ dalam peribahasa Melayu: Pendekatan semantik inkuisitif. Jurnal Linguistik 21(2), 1-14.

Junaini Kasdan, Nor Hashimah Jalaluddin dan Wan Nurasikin. (2016). Ikan (pisces) dalam peribahasa Melayu: Analisis semantik inkuisitif. International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman) 4(1).

Khazriyati Salehuddin dan Marlyna Maros. (2004). ‘Dikecilkan  hati  Si  Panas  Darah’ dari  perspektif semantik kognitif. Jurnal Bahasa Jendela Alam 3, 367-377.

Muhammad Noor Haji Ibrahim dan Abdullah Mohd Basmeih, 2010. Tafsir Pimpinan ar-Rahman kepada Pengertian al-Qur’an (30 juzuk). Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Nor Hashimah Jalaluddin. (2014). Semantik dan akal budi Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nor Hashimah Jalaluddin. (2017). Makna dan akal budi Melayu dlm Nor Hashimah Jalaluddin dan Muhammad Fazal (pynt), Linguistik Kontemporari. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nor Hashimah Jalaluddin. (2018). Perihal Parasit, Periuk Belanga dan Akal Budi Melayu dlm Nor Hashimah Jalaluddin (pynt), Semantik dan Interpretasi. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Hashimah Jalaluddin dan Junaini Kasdan. (2008). Remaja Malaysia dan Peribahasa Melayu. Jurnal Linguistik. Jilid 10: Edisi Khas.

Nor Hashimah Jalaluddin dan Ahmad Harith Syah (2009). Penelitian makna imbuhan peN- dalam bahasa Melayu: satu kajian rangka rujuk silang. GEMA Online.  9(2).57-72.

PRPM http://prpm.dbp.gov.my

Retno Widiyani dan Tety Suciaty. (2008). Prinsip pengawetan pangan. Cirebon: Penerbit Swagati Press.

Rogayah Osman. (2011). Kesisteman metafora dalam makna simpulan bahasa: Satu analisis semantik kognitif. Tesis Doktor Falsafah. Bangi: UKM (tidak diterbitkan).

Salinah Jaafar. (2005). Fungsi leksikal “bunga” dalam simpulan bahasa dan peribahasa bahasa Melayu. Jurnal Bahasa 5(4), 40-66.

Sizer, F.S., dan Whitney, E. (2014). Nutrition: Concepts and controversies.Thirteenth Edition. Amerika Syarikat: Yolanda Cassio.

Sperber, D., dan Wilson, D. (1995). Relevance: Communication and cognition (2nd ed). Oxford: Basil Blackwell.

Tenas  Effendy. (2013). Kearifan  pemikiran  Melayu. Riau: Tenas Effendy Foundation.

Tham Seong Chee. (1977). Languange and cognition-an analysis of the thought and culture of the Malay. Singapura: Chopmen Enterprises.

Liaw Yock Fang dan Hassan Ahmad. (2003). Undang-Undang Laut, Karya Agung. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan

Zainal Abidin Ahmad. (2002). Ilmu mengarang Melayu/ Zainal Abidin Ahmad (Za’ba); dengan pengenalan oleh Asmah Haji Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda