Memugar Maklumat Teks Kata Halal dari Perspektif Naturally Occurring Data (NOD) (Abstrak dan Rujukan)

Memugar Maklumat Teks Kata Halal dari Perspektif Naturally Occurring Data (Nod)

[Re-Examining Textual Information of the Word Halal from the Perspective of Naturally Occurring Data (NOD)]

Hishamudin Isam

din@uum.edu.my

Mashetoh Abd Mutalib

mashetoh@uum.edu.my


Rohaya Md. Ali

aya@uum.edu.my

Pusat Pengajian Bahasa,

Tamadun dan Falsafah, Kolej Sastera dan Sains,

Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah, Malaysia.

Abstrak

Kajian ini bertujuan meneliti semula pendeskripsian makna kata halal yang terdapat dalam Kamus Dewan (2016).  Kata yang berasal daripada kalimah Arab halla, yahillu, hillan, wahalalan, telah dideskripsikan dengan empat makna dalam bahasa Melayu.  Walau  bagaimanapun, maklumat yang terkandung dalam pendeskripsian makna yang dibuat adalah terhad dan boleh menimbulkan unsur taksa.  Kajian bersandarkan “data semula jadi” yang digagaskan dalam analisis “linguistik dalam dunia sebenar” ini secara spesifik  membincangkan maklumat teks bagi kata halal untuk makna 2. berbentuk kiasan (yang diperdapat, diperoleh, diperbuat. Sebanyak 31 349 kata halal yang diselusuri daripada pangkalan data DBP, DBP-UKM dan WebCorp telah dianalisis dengan menggunakan teori prosodi semantik.  Teori yang menekankan unsur consistent aura ini berjaya menyerlahkan maklumat teks bagi makna 2. berbentuk kiasan (yang diperdapat, diperoleh, diperbuat, makna sumber yang boleh dikategorikan kepada empat submakna, iaitu bahan, aktiviti, rezeki dan  hak/pemilikan. Penyerlahan maklumat teks ini membuktikan bahawa analisis bahasa berasaskan data semula jadi mampu menawarkan penjelasan makna bagi sesuatu kata yang mengalami masalah ketaksaan, sehingga makna kata tersebut dapat difahami dengan lebih jelas.

Kata kunci: Data semula jadi, linguistik dalam dunia sebenar, halal, makna, webcorp

Abstract

This study aims to re-examine the description of the meaning of the word halal in Kamus Dewan (2016). The loanword, which originates from the Arabic halla, yahillu, hillan, wahalalan, is denoted with four descriptions in the Malay language dictionary. These descriptions, however, depict limited information when compared to the original word, which in turn may cause ambiguity. This study, which puts forth a real-world linguistic analysis based on the naturally occurring data (NOD) specifically discusses the textual information of the second meaning of the word halal in the dictionary, which defines it as “yang diperdapat, diperoleh, diperbuat”. A total of 31 349 occurrences of the word halal, which were extrapolated from the DBP, DBP-UKM and WebCorp database, were analysed based on the semantic prosody theory. The theory, which stresses on the element of consistent aura, managed to further elaborate the textual information of the source definition (yang diperdapat, diperoleh, diperbuat) into four sub-definitions, which concern material, activities, sustenance and possession. This elaboration demonstrates that the NOD-based analysis is able to facilitate the comprehension of ambiguous words so that an inclusive understanding of the meaning can be achieved.

Keywords: naturally accurring data, real-world linguistics, halal, meaning, WebCorp

RUJUKAN

Abdul Aziz Dahlan. (1997). Ensiklopedia hukum Islam, Jil. 2. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Abdul Basit Samat@Darawi, & Sahilah Mohd Rodzi. (2010). Persepsi pelajar fakulti pendidikan terhadap makanan berlogo halal. Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository. http://eprints.utm.my/10689/

Abdul Raufu Ambali & Ahmad Naqiyuddin Bakar. (2013). Ḥalāl food and products in Malaysia: people’s awareness and policy implications. Journal of Intellectual Discourse, 21(1), 7-32.

Aiedah Abdul Khalek, & Sharifah Hayaati Syed Ismail. (2015). A conceptual framework on  the factors influencing halal consumption: An exploratory study among muslim consumers in Malaysia. Online Journal Research in Islamic Studies, 2(3), 1-12.

Ainon Mohd., & Abdullah Hassan. (2008). Teori dan teknik terjemahan. Kuala Lumpur: PTS Profesional Pub.

Ali Akhbar Zeinali, & Rokiah Awang. (2009). Translation procedures of English medical terms into Persian. In Hasuria Che Omar, Haslina Haroon, & Aniswal Abd. Ghani (Eds.), The sustainability of the translation field, (pp. 347–361). Kuala Lumpur: Persatuan Penterjemah Malaysia.

Alina Abdul Rahim, & Siti Mashitoh Abdul. (2014). The uncertain halal status of edible products with natural or added alcohol. Journal of Fatwa Management and Research, 3, 109-126.

Anis Najiha, & Wan Nadiah. (2014). Alkohol (arak dan etanol) dalam makanan halal. Jurnal Intelek, 9 (1), 40-51.

Asmah Haji Omar. (2015). Nahu Melayu mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmak Ab Rahman.. (2009). Sekuriti makanan dari perspektif syariah. Jurnal Syariah, 17(2), 299-326.

Azizan Ramli, Mazlin Mokhtar, Tuan Sidek Tuan Muda, & Badhrulhisham Abdul Aziz. (2016). Halal Industry Development: The Concept of Halalan-Toyyiban and Industrial Safety Management within the Framework of Maqasid al-Sharia. Ulum Islamiyyah Journal USIM, 18, 91-114.

Baker, P. (2009). Contemporary corpus linguistics. London: Continuum International Publishing Group.

Clark, U. (2013). Language and identity in Englishes. New York: Routledge.

Cronin, M. (1998). The cracked looking glass of servants: Translation and minority languages in a global age. The Translator, 4 (2), 145–162.

Crystal, D. (1987).  Cambridge Encyclopedic of Language. Cambridge: Cambridge University Press

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2009). Pangkalan data korpus. www.dbp.gov.my/laman  [16 Mac 2009]

Goddard, C. (2014). Jesus! Vs Christ! in Australian English: Semantics, secondary interjections and corpus analysis. In J. Romero-Trillo (Ed.), Yearbook of corpus linguistics and pragmatics 2014: New empirical and theoretical paradigms, (pp. 55-78). London: Springer.

Golnaz, Zainalabidin, Mad Nasir, Eddie Chiew. (2010). Non-Muslims’ awareness of Halal principles and related food products in Malaysia. International Food Research Journal, 17(3), 667-674.

Halim Ahmad. (2001). Penyembelihan dan pemburuan: Antara tuntutan syara’ dan sains. Jurnal Penyelidikan Islam, 14, 89 – 98.

Hashim Haji Musa. (2006). Pengantar falsafah bahasa (ed. ke-2). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Holmes, J. (2008). An introduction to sociolinguistics (3rd ed.). London: Pearson Longman.

Hunston, S. (2002). Corpora in applied linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Ibarretxe-Antunano, I. (2008). Vision metaphors for the intellect: Are they really cross- linguistic? Journal of Association of Anglo-American Studies (ATLANTIS), 30 (1), 15-33.

Idris Mansor. (2015).  Prosedur peminjaman dan elemen sosiobudaya dalam terjemahan Rihlat Ibn Battutah. Kajian Malaysia, 33 (2), 61–81.

Jakobson, R. (2004). On linguistic aspects of translation. In L. Venuti (Ed.),  The translation studies reader, (pp. 138–143). New York & London: Routledge.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2016). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kasmarini Baharudin, Norliya Ahmad Kassim, Siti Khairiyah Nordin, & Siti Zahrah Buyong. (2015). Understanding the Halal Concept and the Importance of Information on Halal Food Business Needed by Potential Malaysian Entrepreneurs. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(2), 170-180.

Kennedy, G. (1998). An introduction to corpus linguistics. London: Longman.

Kubler, S., & Zinsmeister, H. (2015). Coprus linguistics and linguistically annotated corpora. London: Blommsburry Pub.

Lazaraton, A. (2002). A quantitative approach to the validation of oral language tests. Cambridge: Cambridge University Press.

Leech, G. (1997). Introducing corpus annotation. Dlm. R. Garside, G. Leech & T. McEnery, Corpus annotation: linguistics information from computer text corpora, hlm. 1 – 18. London: Longman.

Leech, G. (2011). Frequency, corpora and language learning. In S. De Cock, G. Gilquin, & M. Paquot (Eds.), A taste for corpora: In honour of Sylviane Granger, (pp. 7-32). Amsterdam: John Benjamins Pub.

Louw, B. (1993). Irony in the text or insincerity in the writer? The diagnostic potential of semantic prosodies.  Dlm. M. Baker, G. Francis & E. Tognini Bonelli (Eds.), Text and technology: in honour of John Sinclair, hlm. 157-175. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.

Md Hamzaimi Azrol Md Baharudin, Nasrul Hisyam Nor Muhamad, &  Mohd Azman Mohsin. (2015). Pengurusan hotel halal mengikut perspektif Islam dan masyarakat. Jurnal Sains Humanika,5(3), 57-64.

Mohani Abdul. (2014). Perceptions on halal food certification in Hat Yai, Thailand. International Journal of Economics and Management, 8(1), 178-194.

Mohd. Daud Awang, & Norsazali Abdullah. (2015). Penggunaan kontrak bay‘ al-inah dalam pembiayaan peribadi secara Islam di Malaysia: Satu analisis. Jurnal Muamalat, 8, 167-184.

Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Nurdeng Deuraseh, Shuhaimi Mustafa, Suhaimi Ab. Rahman, & Irwan Mohd Subri. (2015). Penggunaan tanduk rusa velvet dalam perubatan: isu fatwa dan cadangan penyelesaian. International Journal of Social Policy and Society, 11, 67-82.

Mohd Yusrin Mohamed Yusof. (2010). “Hub halal: Kajian terhadap industri makanan halal di Malaysia”. Tesis Ijazah Sarjana Sains Pengurusan. Universiti Utara Malaysia.

Muchtar Ali. (2016). Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal.  Ahkam, XVI (2), 291 – 306.

Musfirah Syahida Mohamad, Saadan Man, & Mohd Anuar Ramli. (2015). Keselamatan makanan menurut perspektif Islam: kajian terhadap pengambilan makanan berisiko. Jurnal Fiqh, Vol. 12, 1-28.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Musa, & Abdul Hamid Mahmood. (2014). Tatabahasa dewan (Edisi Ketiga). Kuala Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nuraqilah Omar. (2017). Kefahaman pengguna terhadap pensijilan halal pada makanan segera. Tesis yang tidak diterbitkan. Universiti Malaysia Sabah.

Nur Haslizatul Liza Ahmad. (2011). Intention to purchase halal products among consumers. Tesis yang dikemukakan untuk Ijazah Sarjana Sains Pengurusan, Universiti Utara Malaysia.

Nur Riza Mohd Suradi.. (2015). Tanggapan dan faktor penentu pemilihan makanan halal dalam kalangan ibu bapa muslim. Journal of Quality Measurement and Analysis, 11(1), 75-88.

Nygaard, L. C., Herold, D. S., & Namy, L. L. (2008). The semantics of prosody: a coustic and perceptual evidence of prosodic correlates to word meaning. Cognitive Science, 33. 127-146.

O’keefee, A., Clancy, B., & Adolphs, S. (2011). Introducing pragmatics in use. London: Routledge.

Pusat Rujukan Persuratan Melayu, DBP. (2012). e-penyelidikan. http://prpm.dbp.gov.my/ [1 April 2012]

Rohman, Arsanti, Erwanto, &  Pranoto. (2016). The use of vibrational spectroscopy and chemometrics in the analysis of pig derivatives for halal authentication. International Food Research Journal, 23(5), 1839-1848.

Rosninawati Hussin. (2016). Practising halal among modern malay muslim Women (MMW). Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, vol. 9, 63-75.

Sahilah, Laila Liyana, Aravindran, Aminah, & Mohd Khan. (2016). Halal authentication in Malaysia context: Potential adulteration of non- Halal ingredients in meatballs and surimi products. International Food Research Journal, 23(5), 1832-1838.

Sai, Y. (2014). Policy, practice and perceptions of Qingzhen (halal) in China. Online Journal of Research in Islamic Studies, 1(2), 1-12.

Salma Mat Yasim. (2011). Makanan halal: Kepentingannya menurut perspektif Islam. Tesis yang dikemukakan untuk Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Shafiq, Haque & Omar. (2015).  Multiple halal logos and Malays’ beliefs: A case of mixed signals. International Food Research Journal, 22(4), 1727-1735.

Shaizatulaqma Kamalul Ariffin, & Khairul Anuar Mohammad Shah. (2016). Muslim consumers’ attitudes toward the advertisement of non-certified coffee shops. Jurnal Pengurusan, 48, 111-123.

Sian Preece (Ed.). (2016). The routledge handbook of language and identitiy. London: Routledge.

Sinclair, J. (1996). The search for units of meaning. Textus, (9), 75 – 106.

Siti Norlina Bt Muhamad, Zamzarina Bt. Che Mat @ Mohd Shukor, Maznah Bt. Ali, Zulkifli Haron, Mohd Nasir Bin Ripin, Kamarul Azmi B. Jasni, & Ahmad Kilani Mohamed. (2005). Kecenderungan ibubapa muslim terhadap pemakanan halal: Kajian di Skudai, Johor Bahru, Johor. Kajian FRGS [VOTE NO: 75170], Universiti Teknologi Malaysia.

Stewart, D. (2010).  Semantic prosody: a critical evalution. New York: Routledge Pub.

Tesaurus Bahasa Melayu Dewan. (2015). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tieman, M. (2013). Establishing The Principles In Halal Logistics Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 1(1), 1-13.

Wan Melissa Wan Hassan, & Khairil Wahidin Awang. (2009). Halal food in New Zealand restaurants: An exploratory study. International Journal of Economics and Management, 3(2), 385-402.

Wan Mohammad Abdul Aziz. 2010. Halal: Antara tuntutan agama dan strategi ekonomi. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. www.islam.gov.my [8 April 2012]

Wardhaugh, R. (2002). An introduction to sociolinguistics (4th ed.). Massachusetts: Blackwell Publisher.

Wizarah al-Awqaf wa Shu’un al-Islamiyyah. (1990). Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Jil.18. Kuwait: Thaba’ah Zat al-Salasil.

Yusuf Qardawi. (2002). Al halal wa al haram fi al-Islam. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Zainalabidin Mohamed, Rezai, Golnaz, Mad Nasir Shamsudin, & Eddie Chiew. (2008). Halal logo and consumers’ confidence: what are the important factors? Economic and Technology Management Review Journal, 3, 37- 45.

Zawanah Muhammad, Munir bin Haji Md. Salleh, & Abdul Muhaimin Mahmood. (2008). Halal: Antara tuntutan agama dan strategi ekonomi. Jurnal Penyelidikan Islam, 21, 33-58.

Zhang, G. Q. (2015). Elastic language: How and why we stretch our words. Cambridge: Cambridge Univesity Press.

[Teks Penuh]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *