Penguasaan Tatabahasa Remaja Malaysia: Analisis Pragmatik

Nor Hashimah Jalaluddin
shima@ukm.my

Julaina Nopiah
julaina.nopiah@city.edu.my

Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRAK Kajian penguasaan pragmatik ini melibatkan kira-kira 300 remaja yang merupakan pelajar tingkatan empat di Semenanjung Malaysia yang dipilih secara rawak mengikut zon, iaitu zon tengah (Negeri Sembilan), zon timur (Kelantan) dan zon utara (Kedah). Pelajar tersebut dikehendaki menjawab soalan soal selidik dan menduduki ujian bertulis yang telah disediakan. Aspek yang difokuskan dalam kajian ini ialah tatabahasa. Dalam bahagian ini, pengkaji akan menumpukan kepada dua bahagian, iaitu kemahiran membina ayat menggunakan kata “bermuka-muka” dan “terkemuka”, dan kemahiran mengaplikasi peribahasa “berat mata memandang, berat lagi bahu memikul”. Hasil kajian menunjukkan bahawa remaja Malaysia masih lemah dalam menguasai soalan yang memerlukan maklumat pragmatik. Secara keseluruhannya, tahap penguasaan pragmatik remaja Malaysia masih pada tahap kurang memuaskan (memperoleh peratusan) betul antara 50-69 peratus bagi “berat mata memandang, berat lagi bahu memikul”, “bermuka-muka” dan “terkemuka”.

KATA KUNCI: pragmatik, remaja, tatabahasa, peribahasa, ujian bertulis

RUJUKAN

Abdullah Hussain, 1989. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Hamid Mahmood, 1990. “Penguasaan Bahasa Malaysia Baku di Kalangan Pelajar-pelajar” dlm. Jurnal Dewan Bahasa April: 243–52.

Asmah Haji Omar, 1982. Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Mohamad Amin. 1981. “Beberapa Aspek Kelemahan Penguasaan Bahasa Malaysia di Kalangan Pelajar-pelajar Melayu Sekolah Menengah Atas: Satu Tinjauan Awal di Selangor dan Wilayah Persekutuan” dlm. Jurnal Dewan Bahasa Julai, 13–19.

Azizul Rahman & Mohamad Saleeh, 2009. Bunga-bunga Bahasa untuk Penulisan. Johor: Puncak Mewah Enterprise.

Chomsky, Noam, 1980. Rules and Representations. Oxford: Blackwell.

Gumperz, J.J., 1971. Language in Social: Essays. California: Stanford University Press.

Halliday, M.A.K., 1970. Language Structure and Language Function. Harmondsworth, England: Penguin.

Ishak Ramly, 1990. “Perkembangan Peribahasa dalam Bahasa Melayu” dlm. Jurnal Dewan Bahasa Januari-Mei, 120–23.

Kamus Dewan, 2005. Edisi keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Safiah Karim et al., 2004. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Hashimah Jalaluddin, 2003. Bahasa dalam Perniagaan, Satu Analisis Semantik dan Pragmatik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Hashimah Jalaluddin, Zaharani Ahmad & Idris Aman, 2003. “Penguasaan Bahasa Melayu oleh Pelajar Melayu dalam Arus Globalisasi” dlm. Jurnal Bahasa Mac, hlm. 63–95.

Nor Hashimah Jalaludin, 2007. “Budaya Penyelidikan Bertamadun” dlm. Nor Hashimah Jalaludin, Imran Ho Abdullah & Idris Aman (ed.) Linguistik Teori dan Aplikasi, 17–36. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nor Hashimah Jalaluddin & Junaini Kasdan, 2010. “Remaja Malaysia dan Peribahasa Melayu” dlm. Prosiding Seminar Sehari Persatuan Linguistik Malaysia, hlm. 100-08. Kuala Lumpur

Nor Hashimah Jalaluddin, 2010. “Sosiokognitif dan Penguasaan Pragmatik Bahasa Melayu Remaja Malaysia: Kupasan Ilmiah” dlm. Prosiding Seminar Sehari Persatuan Linguistik Malaysia, hlm. 1–18. Kuala Lumpur.

S. Nathesan, 1999. Pendekatan dan Teknik Pendidikan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka.

Widdowson, H., 1978. Teaching Language and Communication. Oxford: University Press.

Zaharani Ahmad, 2007. “Penyelidikan dalam Bidang Morfologi”. Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-3. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zaharani Ahmad & Fazal Mohamed Mohamed Sultan, 2010. “Tahap Penguasaan Bahasa Melayu Remaja Malaysia” dlm. Jurnal Linguistik Edisi Khas 10:48–61.

Zulkifley Hamid, Ramli Md Salleh & Rahim Aman, 2006. Linguistik Melayu. Bangi: Penerbit UKM.

[Baca Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda