Golongan dan Rumus Kata Gandaan Berima

Mohd Yunus Sharum
myunus@fsktm.upm.edu.my

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Putra Malaysia

Zaitul Azma Zainon Hamzah
zaitul@fbmk.upm.edu.my

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia

ABSTRAK Kata gandaan berima merupakan satu golongan kata dalam bahasa Melayu. Namun, terdapat masalah berkaitan ciri penggolongan dan pengenalpastian pembentukannya. Dalam makalah ini kata gandaan berima dikaji dan beberapa ciri khusus definisinya diketengahkan. Selain itu, aspek pembentukan strukturnya dijelaskan dengan menggunakan model Morpheme Doubling Theory (MDT) berserta hipotesis “acuan makna”. Tiga rumus pembentukan gandaan rima dijelaskan secara terperinci. Melalui kajian ini, empat golongan kata gandaan berima dikenal pasti melibatkan dua golongan baharu berdasarkan rumus. Kesimpulannya, golongan dan penggandaan berima boleh diperjelas secara lebih terperinci, dengan kekangan pada sesetengah aspek.

KATA KUNCI: morfologi, analisis morfologi, penggandaan berima, bahasa Melayu

RUJUKAN
Abdullah Hassan, 1974. The Morphology of Malay. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abdullah Hassan, 1988. Penerbitan Kata dalam Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.
Abdullah Hassan, 2008. Tatabahasa Pedagogi untuk Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: PTS Profesional.
Asmah Haji Omar, 1975. Essays on Malaysian Linguistics. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah Haji Omar, 2008. Nahu Kemas Kini. Kuala Lumpur: PTS Profesional.
Asmah Haji Omar, 2009. Nahu Melayu Mutakhir. Edisi ke-5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hashim Musa, 1993. Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hassan Alwi et al., 2000. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
Inkelas, Sharon & Cheryl Zoll, 2005. Reduplication: Doubling in Morphology. Cambridge: Cambridge University Press.
Kamus Dewan, 2007. Edisi ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Liaw Yock Fang & Abdullah Hassan, 1994. Nahu Melayu Moden. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.
Nik Safiah Karim et al., 2006. Tatabahasa Dewan. Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Rau, D. Victoria & Maa-Neu Dong. “Yami Reduplication” dlm. Concentric: Studies in Linguistics 31:2. hlm. 57–97. 2005
Sulaiman M., Abdullah Y., Mohd Ra’in S., 2006. Bahasa Melayu Dimensi Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors.
Tesaurus Bahasa Melayu Dewan, 2005. Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

[Baca Teks Penuh]

Hantar Maklum Balas Anda