Penukaran Kod  dalam Prosiding Perbicaraan Kes Sivil di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

(Code-switching in Proceedings of Civil Cases at Kuala Lumpur High Court)

Hazlin Mohamed

mohamedhazlin@yahoo.com

Maslida  Yusof

maslida@ukm.edu.my

Ajid Che Kob

ajidchekob@gmail.com

Pusat Penyelidikan Bitara Melayu,

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,

Universiti Kebangsaan Malaysia,

43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Abstrak

Kajian ini memfokuskan fenomena komunikasi penukaran kod yang berlaku dalam perbicaraan kes sivil di mahkamah. Kajian ini mengguna pakai data yang diambil melalui rakaman video prosiding perbicaraan kes sivil di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Analisis data berpandukan analisis dan huraian penukaran kod berdasarkan Teo Kok Seng (1996) dan Wong Khek Seng (1991). Kajian ini difokuskan pada komunikasi penukaran kod mengikut tahap, iaitu tahap ayat sisipan, intraayat dan interayat. Rumusan daripada kajian ini didapati ketiga-tiga penukaran kod berlaku pada tahap ayat. Jenisnya ialah penukaran kod situasi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penukaran kod, sama ada secara sedar ataupun tanpa sedar.

Kata kunci: penukaran kod, kes sivil, mahkamah, perbicaraan, bahasa Melayu

Abstract

This study focuses on the phenomenon of code-switching that occurs in civil trials. For the purposes of this study, video recordings of trials at the High Court of Kuala Lumpur were used as data. Data analysis was performed based on the  description and analysis of code switching by Teo Kok Seng (1996) and Wong Khek Seng (1991). The researcher focused on three kinds of code switching, that is, insertion, as well as intra- and inter-sentence code-switching. The study reveals that all three types of code-switching occur. The occurrences of code-switching are thus situational. Code-switching is due to several factors, both conscious and unconscious.

Keywords: code-switching, civil suits, court, court proceedings, Malay language

RUJUKAN

Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 (Pindaan 1990).

Appel, R dan Muysken, P, 1987.  Language Contact and Bilingualism. London : Edward    Arnold.

“Daulatkan bahasa: Cuba Jangan Tidak” dlm. Ruangan Kunta Kinte Original Berita Harian 15 Jun 2012, hlm. 6.

Christina Ong Sook Beng dan Yuen Chee Keong, 2012. “Peminjaman Leksikal dalam Blog Bahasa Inggeris Remaja Malaysia” dlm. Jurnal Komunikasi.Malaysian Journal of Communication 28:1, hlm. 137-50 2012.

Gumperz, J, 1982. Discourse Strategies, Cambridge: Cambridge University Press.

Farid M.Onn, Ajid Che Kob dan Ramli Salleh, 1987. Penukaran Kod dan Refleksi Sosial dalam Masyarakat Melayu, Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.

“Kerajaan Harus Teliti Penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah” dlm.  Berita Harian, 13 Jun 2012, hlm. 4.

Marasigan, E, 1983. Code-switching and Code-mixing in Multilingual Societies. Singapore:  Singapore Limited Press.

Mohd Shafie Abu Bakar, 1995. Metodologi Penyelidikan. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Myers-Scotton, C., 1993. Duelling Languages. Oxford : Oxford University Press.

Nik Safiah Karim, 1990.  Beberapa permasalahan sosiolinguitik Melayu.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noor Aina Dani,   “Sistem antarbahasa dalam Pemerolehana Bahasa Kedua” dlm.  Dewan Bahasa 40:10, hlm. 990-95, 1996.

Noor Aina Dani,   “Percampuran Kod dan Konsepnya” dlm. Jurnal Dewan Bahasa, 43:3,  hlm. 196-204, 1999.

Perlembagaan Persekutuan.

Raja Masittah Raja Ariffin, 2006. Bahasa Melayu di Mahkamah: Tercapaikah Keadilan? Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

Rodolfo Jacobson,  “Penyatuan dan Kontras dalam Alternasi antara Dua Bahasa yang Berbeza dari Segi Genetik: Penukaran Kod Bahasa Melayu-Inggeris” dlm.  Jurnal Dewan Bahasa 1993.

Scotton, C.M., & Ury, W. 1977. “Bilingual Strategies: The Social Functions of Code Switching” dlm.  Linguistics, 193, hlm. 5-20, 1997.

Teo Kok Seong, 1996. Penukaran koda dalam bahasa: satu fenomena kedwibahasaan dlm. Pelita Bahasa hlm. 41-43, Mei 1996.

Wong Khek Seng.  1991.  Penukaran kod dalam perbualan.  Jurnal Dewan Bahasa.  Disember: 1052- 1061.

Zainur Rijal Bin Abdul Razak, 2013.  “Media Akhbar dan Penggunaan Bahasa Arab Standard Moden” dlm. Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication 29:2, hlm. 107-24,  2013.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda