Jurnal Bahasa: Jilid 11 Bil.1, Jun 2011

KANDUNGAN

Representasi Sintaksis Operator Bahasa Melayu Berdasarkan Pendekatan Tatabahasa Peranan dan Rujukan

Ardiana Ali Amat dan Maslida Yusof [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh [PDF]]

Golongan dan Rumus Kata Gandaan Berima

Mohd Yunus Sharum dan Zaitul Azma Zainon Hamzah [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Analisis Akustik Ruang Vokal Kanak-Kanak Melayu

Badrulzaman Abdul Hamid dan Ruby Izyan Atika Abu Bakar [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Penguasaan Tatabahasa Remaja Malaysia: Analisis Pragmatik

Nor Hashimah Jalaluddin dan Julaina Nopiah [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Unsur Eufemisme dalam Novel Papa dan Azfa Hanani

Noor Hatini binti Zolkifli dan Siti Saniah Abu Bakar [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Penyerapan dan Pengubahsuaian Konsonan Arab dalam Bahasa Melayu

Zaharani Ahmad, Maizura Osman dan Nor Hashimah Jalaluddin [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Variasi Kata Soal “Mengapa” dalam Dialek Kedah: Satu Analisis Sintaksis1

Fazal Mohamed Mohamed Sultan dan Nurulafiqah Suhaimi [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Leave a Comment