Sistem Fonologi Dialek Melayu Saribas Berasaskan Fonologi Generatif (Abstrak dan Rujukan)

Sistem Fonologi Dialek Melayu Saribas Berasaskan Fonologi Generatif

(The Phonological System of the Malay Dialect of Saribas Based on Generative Phonology)

Noor Azureen Hamid @ Ahmed

naha_azureen@siswa.ukm.my

Felo USM.

Sharifah Raihan Syed Jaafar

s_raihan@ukm.edu.my

Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik,

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,

Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tajul Aripin Kassin

tajul@usm.my

Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan,

Universiti Sains Malaysia.

Abstrak

Kajian deskriptif ini menghuraikan sistem fonologi dialek Melayu Saribas (DMSbs). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengaplikasikan kaedah kajian lapangan. Pengumpulan data linguistik DMSbs diperoleh daripada sepuluh orang penutur jati DMSbs di pekan Saratok, Sarawak melalui rakaman perbualan audio. Data DMSbs memperlihatkan kewujudan dua bentuk diftong sahaja dalam struktur permukaan, iaitu [ay] dan [oy], manakala diftong [aw] hanya wujud dalam struktur dalaman. Diftong dalam DMSbs terdiri daripada dua bentuk, iaitu kata asal dan pendiftongan. Sistem konsonan DMSbs turut mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak ada pada dialek Melayu lain, iaitu kewujudan fonem /ɣ/ yang dihasilkan melalui frikatif oleh titik artikulasi dorsal. Konsonan likuida /l/ dan frikatif velar /ɣ/ dalam DMSbs tidak dibenarkan hadir pada posisi koda, sama seperti kekangan koda dalam dialek Melayu lain, namun berbeza daripada dialek Melayu Kuching dan dialek Melayu Rejang yang membenarkan kehadiran kedua-dua fonem ini di akhir kata.

Kata kunci:  vokal, konsonan, diftong, struktur dalaman, struktur permukaan

Abstract

This study employs a qualitative descriptive approach and applying the field research to describe the vowel and consonant inventory of Saribas Malay dialect (DMSbs). The data was collected from ten native speakers of DMSbs in Saratok, Sarawak, using audio recordings. The data shows the existence of only two forms of diphthongs in the surface structure: [ay] and [oy], while the diphthong [aw] only exists in the deep structure. There are two forms of diphthongs in DMSbs. The findings of this study show that the consonant system of DMSbs has special features that are not found in the other Malay dialects, which is the existence of the phoneme /ɣ/, which is produced as a fricative from the dorsal point of articulation.  The liquid consonant /l/ and the velar fricative /ɣ/ are not permitted in the coda, as in other Malay dialects. In contrast, the Malay dialects of Kuching and Rejang permit the presence of both phonemes in the coda.

Keywords:  vocal, consonant, diphthong, underlying structure, surface structure

RUJUKAN

Asmah Haji Omar, 1988. Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Babbie, E., 2008. The Basics of Social Research. Fourth Edition. Belmont, CA: Wardsworth Publishing Company.

Bane, M., dan Riggle, J., “The Typological Consequences of Weighted Constraints” dlm. Proceedings of CLS 45, hlm. 1-20, 2010.

Chomsky, N., 1965. Aspect of the Theory of Syntax. London: The MIT Press.

Chomsky, N., & Halle, M., 1968. The Sound Pattern of English. New York, NY: Harper & Row.

Chong Shin, “Bahasa Iban dan dialek Melayu di Saribas, Sarawak” dlm. The Sarawak Museum Journal LXII(83 New Series), hlm. 85-106, 2006.

Chong Shin, “Dialek-dialek Melayu di Lembah Baram” dlm. International Journal of The Malay World and Civilization 27:2, hlm. 59-71, 2009.

Chong Shin, “Dialek Melayu di Lembah Sungai Krian: Variasi Melayu Saribas atau Rejang?” dlm. Jurnal Bahasa 15:1, hlm. 63-77, 2015.

Clark, C., Yallop, C., & Fletcher, J., 2007. An Introduction to Phonetics and Phonology. Third Edition. UK: Blackwell Publishing.

Clements, G. N., & Keyser, S. J., 1983. CV Phonology: A Generative Theory of The Syllable. London: The MIT Press.

Collins, J. T., “Kepelbagaian dialek Melayu Sarawak: Tinjauan di Sungai Saribas dan di Sungai Rejang” dlm. Jurnal Dewan Bahasa 44:1, hlm. 2-17, 2000.

Collins, J. T., “Malay Dialect Research in Malaysia: The Issue of Perspective” dlm. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 145:2, hlm. 235-64, 1989.

Collins, J. T., 1987. Dialek Melayu Sarawak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Crystal, D., 2009. A Dictionary of Linguistics And Phonetics. Hoboken, NJ, US: Blackwell Publishing.

Davenport, M., & Hannahs, S. J., 2005. Introducing Phonetics & Phonology. Second Edition. New York, NY: Hodder Arnold.

Farid Onn, 1980. Aspects of Malay Phonology And Morphology. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hamidah Abdul Wahab, “Etnolinguistik Komuniti Melayu Saribas, Sarawak” dlm. Jurnal Bahasa 8:2, hlm. 220-41, 2008.

Jabatan Perangkaan Malaysia, 2011. Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia: Taburan Penduduk dan Ciri-Ciri Asas Demografi. Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia.

Ladefoged, P., dan Johnson, K., 2011. A Course in Phonetics. Sixth Edition. Australia: Wardsworth Cengage Learning.

Laman Web Rasmi Rumah Panjang Jerai Debak, 2016. Bahagian Betong. Dipetik daripada http://rhjeraifc.blogspot.my/p/profil-kampung.html

Madzhi Johari, 1988. Fonologi Dialek Melayu Kuching (Sarawak). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Neuman, W. L., 2011. Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches. Seventh Edition. Boston: Pearson Education.

Roca, I., & Johnson, W., 1999. A Course in Phonology. Oxford: Blackwell Publishing.

Schane, S. A., 1973. Generative Phonology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Tajul Aripin Kassin, 2000. “The Phonological Word in Standard Malay”. Disertasi PhD. University of Newcastle, Newcastle.

Teoh, Boon Seong, 1994. The Sound System of Malay Revisited. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yunus Maris, 1980. The Malay Sound System. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Zaharani Ahmad, “Kepelbagaian dialek dalam bahasa Melayu: Analisis tatatingkat kekangan” dlm.  Jurnal e-bangi 1:1, hlm. 1-26, 2006.

(Teks Penuh)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *