Jurnal Bahasa: Jilid 16 Bil. 1 2016

KANDUNGAN

Sistem Fonologi Dialek Melayu Saribas Berasaskan Fonologi Generatif

Noor Azureen Hamid @ Ahmed, Sharifah Raihan Syed Jaafar dan Tajul Aripin Kassin [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Perubahan Konsonan dalam Penggandaan Berima Bahasa Indonesia

Lee Juyoung [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Eufemisme Pengurusan Jenazah Masyarakat Melayu Sarawak: Analisis Semantik Kognitif

Hamidah Abdul Wahab, Imran Ho Abdullah, Mohammed Azlan Mis dan Khazriyati Salehuddin [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Percampuran Kod dalam Penulisan Karangan Bahasa Melayu Pelajar Cina: Analisis Pragmatik

Nor Hashimah Jalaluddin dan Adriana Santa Anak Tinggom [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Penginterpretasian Peribahasa dan Hubungannya dengan Kemahiran Berfikir: Analisis Berdasarkan Teori Relevans

Hasmidar Hassan [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh [PDF]]

Aplikasi Strategi Kesantunan dalam Rancangan Bual Bicara Motivasi Diri Radio IKIMFM

Arina Johari dan Indirawati Zahid [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

“Aku” dalam Konteks Kesantunan Masyarakat Lahad Datu

Noor Fadilah Dawi dan Zaitul Azma Zainon Hamzah [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Ulasan Buku

Perkaitan Semantik-Sintaksis Kata Kerja dengan Preposisi Bahasa Melayu

Maslida Yusof

Pengulas: Rogayah A. Razak [Teks Penuh]

Leave a Comment