Jurnal Bahasa: Jilid 4 Bil. 1 2004

AWALAN

KANDUNGAN

Pendeskripsian Kontur Intonasi Jenis Ayat dalam Filem Sembilu 1 dan Sembilu 2

Indirawati Zahid [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Bahasa Melayu Sebagai Seni dan Senjata dalam Mencipta Khazanah Ilmu

Kamsiah Abdullah [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Penguasaan Bahasa Melayu oleh Pelajar Melayu dalam Arus Globalisasi

Nor Hashimah Jalaluddin et al. [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Teori Tatabahasa Leksikasus

Paitoon M. Chaiyanara [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Implikasi Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua atau Bahasa Asing terhadap Budaya

Ratnawati Mohd. Asraf [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Morfem { me-} dan Nasalisasi sebagai Imbuhan Kata Namaan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Iban

Rohani Mohd. Yusof [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Penguasaan Bahasa dan Kreativiti Wacana Sastera: Fenomena Membunuh Orang Gila Sapardi Djoko Damono

Umar Junus [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Penggunaan Kata Ganti Nama ‘Dia’ dan ‘Kita’ dalam Pertuturan Kanak-Kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik

Zaitul Azma Zainon Hamzah [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Leave a Comment