Wacana Retorik Penglipur Lara Melayu: Analisis Struktur Maklumat

Nazirah Ismail

Abstrak

Makalah ini cuba menghuraikan sedikit sebanyak mengenai aspek struktur maklumat sebagai salah satu aspek dalam wacana dengan tumpuan kepada cerita penglipur lara Melayu. Penelitian dibuat dari segi susunan maklumat dan intonasi sebagai penanda jenis maklumat sebagai mana yang diketengahkan oleh Halliday (1985) dengan tumpuan kepada dua penglipur lara yang berbeza.

Abstract

This article attempts to elaborate upon information structure as an aspect in discourse focussing on Malay Folktales. The observation of information arrangement and intonation as a marker of information type, as suggested by Halliday (1985), was attempted on two separate folktales.

RUJUKAN

Bloor, M., dan Bloor, T., 1995. The Functional Analysis of English Hallidayan Approach. New York: Oxford University Press Inc.

Brown, G., dan Yule, G., 1983. Discourse Analysis. New York: Cambridge Uni­versity Press.

Chafe, Wallace L., 1970. Meaning And The Structure of Language. Chicago: Uni­versity of Chicago Press.

Chafe, Wallace L. 1976. “Givennes, Constrastiveness, Definiteness, Subjects, Topic, and Points View”, dlm. C.N.Li (ed.), Subject and Topic. New York: Harcourt Brace Javanovich.

Halliday, M.A.K., 1986. An Introduction to Functional Grammar. USA: Edward Arnold.

Halliday, M.A.K., 1967. Intonation and Grammar in British English. Paris: Mou­ton.

Leech, G., dan Short, M., 1993. Gaya dalam Cereka Penerapan Linguistik dalam Prosa Inggeris. Diterjemah oleh Umar Junus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Prince, E.F., 1981. “Toward A Toxonomy of Given-New Information”, dlm. Cole, Peter (ed.), Radical Pragmatics. New York: Academic Press.

Sanat Md. Nasir, 1997. “Wacana Cerpen Melayu: Analisis Struktur Maklumat”, dlm. Norazit Selat, Hashim Awang dan Nor Hisham Osman (ed.), Meniti Zaman Masyarakat Melayu antara Tradisi dan Moden. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu.

Tarigan, Henry Guntur, 1976. Pengajaran Wacana. Bandung: Angkasa.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda