Bahasa Pengurusan Islam: Suatu Penelitian Awal

Munif Zarirruddin Fikri Nordin

Abstrak

Bahasa pengurusan Islam ialah bahasa yang menghubungkan diri penggunanya dengan Allah s.w.t., umpamanya memulakan sesuatu urusan yang disertai dengan kesungguhan dan keikhlasan dengan lafaz bismillah, bersyukur di atas sesuatu urusan yang diuruskan dengan baik dengan lafaz alhamdulillah, atau berazam dengan bersungguh-sungguh menguruskan sesuatu tugas dengan lafaz insya-Allah. Hubungan ini secara langsung mengikat manusia dengan penciptanya, dan seterusnya memperlihatkan perbezaan yang sangat nyata dengan ciri bahasa pengurusan lain yang membebaskan manusia daripada ikatan ketuhanan serta ikatan kepercayaan yang bersifat metafizik di sebalik isme-isme seperti sekularisme, liberalisme, modenisme, dan sebagainya.

Abstract

The language of Islamic management is the language that links its users with Allah s.w.t., for example, initiate work with full commitment and sincerity using ‘bismillah’, thank God for a job well-done using ‘alhamdulillah’, or strongly wish to do something in the future with ‘insya-Allah ‘. Such a linguistic relationship ties man to his Creator, and differs from other language of management that liberates man from God, and from metaphysical beliefs such as secularism, liberal­ism, modernism and others.

RUJUKAN

Abdul Karim Zaidan, 1989. Al-Madkhal Ii Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyyah. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Ab. Rahim Mahmood, 2002. “Pendefinisian Bahasa”, dlm. Dewan Bahasa, Mei 2:5,27-29.

Abu Sin, Ahmad Ibrahim, 1997. Pengurusan dalam Islam (terj. Abd. Rashid Ngah dan Jusoh Kadir daripada Al-Idarah Ji ai-Islam [1984]). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ali Shari ‘ati, 1979. On the Sociology ofIslam (translated from the Persian by Hamid Algar). Berkeley: Mizan Press ..

Anis Farihat, 1973. NazariyyatJi al-Lughah. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 1993. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization.

Al-Sabuni, Muhammad Ali, 1986. Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir. Jilid 2. Beirut: Dar al-Qalam.

Imil Badi” 1986. Fiqh al-Lughah al-’Arabiyyah wa Khasa’isuha. Beirut: Dar al­’11m Ii ai-Malay in.

Md. Akhir Hj. Yaakob, 1996. Pentadbiran Islam Menurut al-Mawardi dlm. Abd. Halim el-Muhammady (penyelenggara) Pengurusan dalam Islam. Selangor: Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah.

Munif Zarirruddin Fikri Nordin, 2001. Masalah Menterjemah Teks Pengurusan Islam: Daripada Infleksi Arab kepada Aglutinatif Melayu dlm. Prosiding Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-8. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rahim Aman, 1999. Teori Bahasa Menurut Pandangan Islam dlm. Pelita Bahasa, Oktober 11:10, hlm. 26-27.

Wardhaugh, Ronald, 1987. Language in Competition: Dominance, Diversity, and Decline. Oxford: Basil Blackwell Ltd.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda