Perkaitan Bahasa Melayu dan Bahasa Iban: Satu Tinjauan Ringkas

Rohani Mohd. Yusof

Abstrak

Bahasa Melayu dan bahasa Than tergolong dalam rumpun Austronesia. Sehubungan itu bahasa Melayu (seterusnya BM) dan Bahasa Iban (seterusnya BIb) dikatakan berasal dari satu keturunan yang sama, iaitu dari bahasa induk atau bahasa purba Melayu-Iban. Keadaan ini disebabkan oleh banyaknya persamaan di antara kedua-dua bahasa tersebut berbanding dengan bahasa-bahasa serumpun yang lain. Untuk melihat persamaan dan perkaitan ini, satu tinjauan sepintas lalu dibuat terhadap BM dan BIb berdasarkan aspek fonologi, tatabahasa, dan leksikal. Kajian terhadap unit dan unsur-unsur nahu serta leksis, memperlihatkan tentang hilang atau bertahannya unsur-unsur linguistik tertentu serta mengukuhkan unsur-unsur lain dari sistem bahasa. Di samping itu untuk melihat tingkat kekognatan dan kekerabatan, kaedah leksikostatistik dan glottokronologi turut digunakan dengan mengambil 100 perkataan dari senarai kata Swadesh.

Abstract

The Malay and Iban languages belong to the Austronesian stock. Therefore they came from the same parent, that is the proto Malay­-Iban parent language. Research shows that Malay and Iban shared many characteristics in common as opposed to other languages from the Austronesian stock. The relation between Malay and Iban are observed through the phonological, grammar and lexical aspects. The study shows that grammar and lexical units have over time maintained certain linguistic elements and lost others. Besides that, the lexicostatistics and glottochronology method was used to observe the level of relationship and determine the cognates features by using 100 words from Swadesh’s lists.

RUJUKAN

Abdullah Hassan, 1966. Perbandingan Tatabunyi antara Dialek Kedah dan Dialek Perak. Latihan Ilmiah untuk Ijazah Sarjana Muda Sastera (B.A.), Jabatan  Pengajian Melayu: Universiti Malaya.

Abdullah Hassan, 1974. “Pertembungan Bahasa dan Kesannya terhadap Bahasa  Melayu” Dewan Bahasa, lilid 18, Bil. 5, Mei 1974.

A. Samad Ahmad; 1979. Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar, 1977. Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu, Penerbitan  Ilmiah No. I. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar, 1978(a). “Kedah: Aspek Kebudayaan Seperti yang Terdapat  dalam Sejarah dan Bahasa”, Dewan Bahasa, Jilid 22, Bil. 3, Mac 1978.

Asmah Haji Omar, 1973. “Linguistik Deskriptif dan Tradisi Lisan”, Dewan Bahasa, Jilid xvii, Bil. 8, Ogos 1973.

Asmah Haji Omar, 1980. “Kata Majmuk”, Dewan Bahasa, Jilid 24, Bil. 5, Mei 1980. Asmah Haji Omar, 1981. The Iban Language Of Sarawak: A Grammatical De­scription, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar, 1983. The Malay People of Malaysia and Their Languages. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar, 1985. Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah HajiOmar dan Rohani Mohd. Yusof, 1987. “Bahasa Iban dan Pengajarannya di Peringkat Pengajian Tinggi”, Kertas kerja yang telah dibentangkan dalam Persidangan Kebangsaan Bahasa Moden, bertajuk Situasi Bahasa di Malaysia anjuran Persatuan Bahasa Moden di Asian Pacific Development Centre (APDC), Jalan Duta, Kuala Lumpur, pada 27-29 Oktober 1987.

Asmah Haji Omar, 1989. “Perkaitan Bahasa Melayu dengan Bahasa Iban dari Segi Sejarah”, Kertas kerja yang telah dibentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu: Persoalan Warisan dan Kini, di labatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur pada 21-23 Ogos 1989.

Asmah Haji Omar, 1991(a). Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.

Asmah Haji Omar, 1991(b). Bahasa MelayuAbad ke-16: SatuAnalisis Berdasarkan Teks Melayu ‘Aqaid ,Al-Nasafi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Asmah Haji Omar, 1991 (c). Aspek Bahasa dan Kajiannya: Kumpulan Siri Ceramah Peristilahan (cetakan kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.  Asmah Haji Omar, 1992. “An Overview of Linguistics Research in Sarawak”, A Paper Presented at Borneo Research Council Second Biennial International Conference, held in Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 13-17 July 1992.  Asmah Haji Omar, 1993(a). Nahu Melayu Mutakhir (Edisi Keempat). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pus taka, Kementerian Pendidikan Malaysia. Asmah Haji Omar, 1993(b). Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pus taka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Asmah Haji Omar, 1995(a). Rekonstruksi Fonologi Bahasa Melayu Induk (Siri Monograf Sejarah Bahasa Melayu). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Asmah Haji Omar, 1995(b). Rekonstruksi Kata Dalam Bahasa Melayu Induk (Siri Monograf Bahasa Melayu). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, kementerian Pendidikan Malaysia.

Charles F. Hockett, 1958. A Course in Modern Linguistics. Oxford and IBH Pub­ lishing Company.

Ferdinand de Saussure, 1959. Course in General Linguistics. McGraw-Hill-Book Company.

Gorys Keraf, 1984. Linguistik Bandingan Historis. P.T. Gramedia, Jakarta.

Harun bin Mat Piah, 1969. “Sistem Bunyi Dialek Rawa yang Dituturkan dalam Daerah Gopeng, Perak”. Latihan Ilmiah untuk Memenuhi Keperluan Ijazah Sarjana Muda Sastera (B.A.), Jabatan Pengajian Melayu: Universiti Malaya.

Harun bin Mat Piah, 1983. “Dialek Perak: Satu Tinjauan Ringkas”, Bengkel Kepimpinan dan Pengajian Kebudayaan, Anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negeri Perak, Di Tapian Gelanggang Negeri, Ipoh, Perak Pada 20 -23 Oktober 1983.

Mario Pei dan Frank Gaynor, 1954. A Dictionary OfLinguistics. New York. Paitoon

Masmintra Chaiyanara, 1983. Dialek Melayu Pattani dan Bahasa Malay­sia: Satu Kajian Perbandingan dari Segi Fonologi, Morfologi dan Sintaksis, Disertasi Bagi Memenuhi Ijazah Sarjana (M. A.), Jabatan Pengajian Melayu: Universiti Malaya.

Rohani Mohd Yusof, 1999. “Perbandingan Morfologi Bahasa Melayu dan Bahasa Iban”. Tesis bagi Memenuhi Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D.), Jabatan Pengajian Melayu: Universiti Malaya.

Sturtevant, E.H., 1973. Linguistic Change: An Introduction to The Historical Study of Language. Phoenix Books, The University of Chicago (Fifth Impression).

The Principles of The International Phonetic Association, International Phonetic  Association, University College, Glower Street, London, Reprinted 1978.

Theodora Bynon, 1977. Historical Linguistics, Cambridge University Press, London.

W. E. Jones dan J. Laver, 1973. Phonetics In Linguistics: A Book of Reading. Longman.

Willian Bright (ed.), 1962. Historical Linguistics: An Introduction, Oxford and Publishing Company.

Winfred P. Lehmann, 1973. Historical Linguistics: An Introduction (Third Indian Reprint), Oxford and IBH Publishing Co. Holt, Rinehart and Winston Inc.

Winfred P. Lehmann, 1993. Historical Linguistics (Third Edition), Routledge Lon­don and New York.

Yunus Marris, 1980. The Malay Sound System. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda