Kesalahan Bahasa dalam Karangan Pelajar Cina Sekolah Menengah (Abstrak dan Rujukan)

Kesalahan Bahasa dalam Karangan Pelajar Cina Sekolah Menengah

Liew Siew Lin

Yahya Othman

dan

Abdul Rasid Jamian

Abstrak

Makalah ini melaporkan kajian tentang kesalahan bahasa dalam karangan pelajar Cina di sekolah menengah di Sibu, Sarawak. Peserta kajian diminta menulis karangan dan didapati bahawa dalam karangan tersebut terdapat beberapa kesalahan bahasa: morfologi, sintaksis, pemereng­ganan, mekanis, dan penanda wacana. Dapatanjuga menunjukkan bahawa jantina dan aliran pengajian mempunyai kaitan yang signifikan dengan kesalahan bahasa manakala tiada kaitan yang signifikan antara tempat tinggal dan taraf sosioekonomi keluarga dengan kesalahan bahasa.

Abstract

This article reports the study on the errors in essays composed by Chinese secondary students in Sibu, Sarawak. The subjects are required to write essays. After the essays are corrected, certain language errors are found: morphology, syntax, paragraphing, mechanical, and textual con­nectors. It was also found that language errors are significantly related to the gender and the educational streaming, while the socioeconomics fac­tors and residence are not related to the language errors.

RUJUKAN

Abd. Aziz Abd. Talib, 2000, Pedagogi Bahasa Melayu Prinsip, Kaedah dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication.

Abdul Ghalib Yunus, 2002, “Kesalahan Bahasa dalam Surat Rasmi”. dlm. Pelita Bahasa, 14(2), 18-20.

Abdul Hamid Mahmood, 1993. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Awang Sariyan, 1980. “Pencemaran Bahasa dari Perspektif Budaya” dlm. Dewan Masyarakat, 3(3). 3-4.

Awang Sariyan, 1984, Kesalahan Umum Penggunaan Bahasa Melayu di Malay­sia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Sariyan, 200 1. “Sikap Punca Bahasa Melayu Terabai”. dlm. Berita Harian, 4 Mac.

Azman Wan Chik, 1989. “Kesilapan Penggunaan Bahasa Malaysia oleh Murid­murid Melayu” dlm. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim dan Mashudi Kader  (ed.) Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Corder S. P., 1973, Introducing Applied Linguistics. Harmondsworth: Penguin Education.

Farid M. Onn, 1983. “Linguistik dan Pengajaran Bahasa Melayu: Satu Justifikasi Penerapan” dlm. Nik Safiah Karim, Rampaian Linguistik Malaysia. Kuala Lumpur: Pustaka Ilmu Raya.

Juriah Long, Raminah Hj. Sabran dan Sofiah Hamid, 1994. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

Kadir Amin, 1981. “Satu Analisis Kesilapan Penggunaan Bahasa Malaysia Murid­murid Melayu Darjah Enam di Dua Buah Sekolah Rendah di Melaka”. Tesis Sarjana Pendidikan. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Lufti Abas, 1987. “Kesalahan Morfologi: Kemungkinan Sebab-Musabab dan Pembetulannya”, dlm. Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim, Mashudi Kader (ed.). Kesalahan Bahasa dalam Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Jonit Mohd. Johari, 1983. Satu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Majid Konting, 1998. Kaedah Penyelidikan Pendidikan (edisi keempat). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Narayanan Kunchi Raman, 1993. “Kesalahan Bahasa dalam Karangan Bahasa Melayu Murid Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil” dlm. Dewan Bahasa, 37 (5). 18-20.

Nik Safiah Karim, 1981. Beberapa Persoalan Sosiolinguistik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim, 1986. Bahasa Melayu Tinggi: Teori dan Penerapan. Kuala  Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia dan Nurin Enterprise.

Ray P. S., 1963. Language Standardization. Holland: The Hague Monton.

Zakaria bin Puteh, 1978. “Kajian Pencapaian Bahasa Malaysia Murid-murid Peralihan”. Tesis Sarjana Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

(Teks Penuh)

Leave a Comment