Teori Semantik dan Kajian Kepustakaan terhadap Semantik Leksikal

Teori Semantik dan Kajian Kepustakaan terhadap Semantik Leksikal
S. Nathesan
Abstrak
Terdapat banyak teori yang dikemukakan oleh ahli semantik sekian lama ini. Justeru, makalah ini cuba menyusurgalurkan teori yang dikemukakan oleh mereka. Selain itu, beberapa kajian yang dilakukan di negara kita dalam bidang semantik atau makna turut dicatatkan di sini.
Abstract
There has been many semantic theories proposed by semanticists all along the years. Therefore, this article tries to trace some of the semantic theories put forth by semanticists. Besides that some of the studies undertaken in Malaysia in the field of semantics or meanings are also recorded here.

RUJUKAN

Abdul Hamid Mahmood, 1996. “Kemampuan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Akademik di Unversiti”, dlm. JurnaL Dewan Bahasa, 40:8 (715-726).
Abdullah Hassan, 1996. “Pendidikan dan Patriotisme Malaysia”, dlm. Jurnal Dewan  Bahasa, 40:8 (676-693).
Ainuddin Abdul Wahid 1958. “Perkembangan Bahasa Melayu dalam Kejuruteraan”, dlm. Dewan Bahasa, 2:2 (81-85).
A.M. Isa dan R. Maskill, 1982 “A Comparison of Science Word Meaning in the Classroom of Two Different Countries”, dlm. British Journal EducationaL PsychoLogy, 52 (188-198).
Abu Bakar Hamid, 1967 “Semantik” dlm. Dewan Bahasa, 4 (160-65).
Ahmad Mahmood bin Musanif, 1988. Penambah Kerja Bahasa Melayu Hari Ini dan Bahasa Melayu dalam Hikayat Abdullah: Satu Kajian Perbandingan Makna. Tesis Sarjana Sastera, labatan Pengajian Melayu: Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Ainon Muhammad, 1979 “Semantik: Satu Pengenalan Ringkas”, dlm. Dewan Bahasa, 23:56 (36-57).
Ainon Muhammad dan Manshoor Hj. Ahmad, 1982. “Tatacara Pembentukan Istilah: Aspek-aspek yang Perlu Dibaiki”, dlm. Dewan Bahasa, 26:6 (978-987).
Aishah Mahadi, 1991. Kata Pinjaman Tulen Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu: Satu Kajian Semantik. Tesis Sarjana Pengajian Bahasa Moden: Pusat Bahasa Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Amran Halim. 1991. “Kedudukan dan Kewibawaan Bahasa Melayu dalam Wawasan Teknologi Tinggi”, Kertas kerja yang dibentangkan di DBP: Kuala Lumpur, 9 November 1991.
Aronoff., M., 1981. “Automobile Semantics’. dlm. Linguistic Inquiry, 12:3 (329¬347).
Asha Doshi, 1997. LexicaL Items About Women in the English-Malay Bilingual Dictionary. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Bahasa dan Linguistik: Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Asmah Hj. Omar, 1976. The Teaching of Bahasa Malaysia in the Context of NationaL Language Planning. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah Hj. Omar, 1978. Pengajaran Bahasa Malaysia dalam Konteks Perancangan Bahasa Kebangsaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah Hj. Omar, 1979. Language Planning for Unity and Efficiency: A Study of the Language and Corpus Planning of Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Asmah Hj. Omar, 1981a. ‘The Malaysian National Language in Academic Discourse” dlm. National Language as a Medium of Instruction . Asmah Hj. Omar dan Noor Ein Mohd Noor (ed.), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah Hj. Omar, 1981 b. “Penggunaan Bahasa dan Ketepatan Maksud: Satu Rujukan Khusus kepada bahasa yang terdapat dalam soalan-soalan Peperiksaan (Bahagian I)”, dlm. Dewan Bahasa, 25: 10 (25-43).
Asmah Hj. Omar, 1981c. “Penggunaan Bahasa dan Ketepatan Maksud: Satu Rujukan Khusus kepada bahasa yang terdapat dalam soalan-soalan Peperiksaan (Bahagian II)”, dlm. Dewan Bahasa, 25: II (23-35).
Asmah Hj. Omar, 1981d. “Perancangan Peristilahan Saintifik dalam Bahasa Melayu”, dlm. Dewan Bahasa, 25: 12 (39-70).
Asmah Hj . Omar, 1982. Language and Society in Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah Hj. Omar, 1986. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah Hj. Omar, 1987a. Bahasa Malaysia Saintifik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah Hj. Omar, 1987b. “The Development of the National Language of Malaysia” , dlm. Malay in its Sociocultural Context. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah Hj. Omar, 1988. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah Hj. Omar, dan Noor Ein Mohd Noor, (ed.), 1981. National Language as Medium of Instruction. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Awang Had Salleh, 1959. “Sedikit Tentang Makna” dlm. Dewan Bahasa 3: (633¬40).
Awang Sariyan, 1989 “Penulisan I1mu dalam Bahasa Melayu” dlm. Dewan Bahasa 33:2 (128-135).
Bierwisch, M., 1969. “On Certain Problem of Semantic Representations” dlm. Foundations of Language 5 (153-184).
Bolinger, D., 1965. “The Atomization of Meaning”, dlm. Language, 41 (555-553).
Cruse, D., 1986. Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Darwis Harahap, 1994. Binaan Makna . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Farid, M. Onn, 1986. “Bahasa Melayu sebagai Saranan Budaya Tinggi” Kertas  kerja Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ke-4 Kuala Lumpur.
Franklin, K. J. “Componential Analysis and the Game of Basewell”, dlm. Antropological Linguistics, 27:3 (280-301).  Fries, C.C., 1954. “Meaning and Linguistic Analysis”, dlm. Language, 30 (57-68).
George, F.H., 1964. Semantics . The English Universities Press Ltd.: London  Goddard, Cliff, 1994. “The Meaning of wh: Understanding “Emphasis” in Malay (Bahasa Melayu)”, dlm. Oceanic Linguistics, 33:1 045-165).
Goodenough, W., 1956. “Componential Analysis and the Study of Meaning”, dlm. Language, 32 (195-216).
Godman, A., 1976. “The Language of Science from the View Point of the Writer of Science Textbooks” dlm. Richards, J.e. (ed.) Teaching English for Science and Technology, Singapura: Singapore University Press.
Gordon, W.T., 1982. A History of Semantics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Hamdan Syeikh Tahir, 1973. Pendidikan Hari Ini untuk Hari Esok. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hashim bin Musa, 1988. “Mengandung dan Mengandungi”-Satu Tinjauan Semantik daripada Kaca Mata Melayu-Islam, dlm. Dewan Bahasa, 32:2 (123-126).
Hashim Hj. Musa, 1994. Falsafah Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hashim Hj . Musa, 1996. “Gelombang Kedua Hegemomi Bahasa Inggeris dan Kelunturan Status Bahasa Melayu: Cabaran dan Saranan”, dlm. Jurnal Dewan Bahasa, 40:120060-1070).
Hassan bin Abd Wahab, 1958. “Bahasa Melayu dengan Ilmu Sains”, dlm. Dewan Bahasa, 2:3 023-129).
Hilmi Ismail, 1979. “Apakah Erti Erti”, dlm. Dewan Bahasa 3 (48-53).
Huddleston, R. D., 1971. The Sentence in Written English. A Syntactic Study Based on an Analysis of Scientific Texts. London: Cambridge University Press.
Hudson, R., 1995. Word Meaning. London: Routledge.
Indrawati Hj. Zahid, 1995. “Makna dalam Simpulan Bahasa”. Tesis Sarjana Sastera, Jabatan Pengajian Melayu: Universiti Malaya.
Ismail Muhammad, 1959. “Sedikit tentang Semantik”, dlm. Dewan Bahasa, 3:3 023-130).
Jais Sahok, 1989. “Makna dalam Pantun Melayu”, Jurnal Dewan Bahasa, 33 :12 (945-949). Katz, J .1., 1964. “Semantic Theory and the Meaning of Good”, dlm. The Journal of Philosophy, 61 (739-766).
Katz, 1.1., 1967. “Recent Issues in Semantic Theory”, dlm. Foundations of  language 3 (124-194).
Katz, 1.1., dan Fodor, J. A., 1963 “The Structure of Semantic Theory”, dlm. Language 39 (170-210).
Kempson, Ruth. M., 1977. Semantic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Khathijah Abdul Hamid, 1992. “Bahasa Melayu dalam Perspektif Pendidikan: Satu Tinjauan dari segi Sejarah perkembangan dan kesannya dalam pengajaran dan pembelajaran”, dlm. Persidangan Antarabangsa Linguistik Melayu, Kuala Lumpur.
Kalpana Sinha Ponniah, 1982. The Vocabulary of Science: A Study of Selected Biology Textbooks for Pre-University Students in Malaysia. Tesis Sarjana Sastera, Jabatan Pengajian Bahasa Inggeris Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Leech, G., 1974. Semantics. Penguin Books Ltd. Lee Kok Cheong, 1978. Syntax of Scientific English Singapura: Singapore Univer¬sity Press.
Lee, S. H., 1988. “Bahasa Malaysia dalam Bidang Perubatan: Cabaran dan Cadangan”, dlm. Dewan Bahasa, 32:6 (436-441).
Lehrer, A., 1974. Semantic Fields and Lexical Structure. Holland: North Holland Publishing Company.
Lehrer, A., 1969. “Semantic Cuisine”, dlm. Jurnal of Linguistics. Vol. 5 39-56.
Lehrer, A., 1970 “Indeterminacy in Semantic Description” dlm. Glosa, 4: 1 (87-110).
Lim Chin Lam, 1977 “Aspek-aspek Penggunaan Bahasa Malaysia dalam Sains dan Teknologi”, dlm. Bengkel Pelaksanaan Bahasa Malaysia, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang.
Loga Bhaskaran, 1983. “Awalan Pe(N): Satu Pemerian Semantik dengan Bahasa Inggeris”, dlm. Dewan Bahasa, 27:3 (201-218).
Lounsburg, F. G., 1956. “A Semantic Analysis of the Pawnee Kingship Usage” dlm. Language, 32: 1 (158-216).
Lyons, Johns, 1968. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Lyons, Johns, 1977. Semantics Vol. 1 & 2. Cambridge; Cambridge University Press.
Lyon, Johns, 1981. Language, Meaning, and Contexts. Suffolk: Fontana Paperbacks.
Lyons, John, 1992. Bahasa dan Linguistik: Suatu pengenalan. (Ptj.) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Lyons. Johns, (ed.), 1970. New Horizons in Linguistics. Penguin Books.
Mangantar Simanjuntak, 1983 “Pemerolehan Bahasa Melayu: Bahagian Semantik”, dlm. Dewan Bahasa, 24: 10 (688-697).
Mashudi Kader, 1993 “Aspek Semantik dalam Pembentukan Kata dan Istilah dalam Bahasa Melayu”, dlm. Jurnal Dewan Bahasa, 37:4 (292-299).
Mohammad Yunus Maris, 1966. “Keperihalan Keadaan: Satu Teknik Menganalis Makna”, dlm. Dewan Bahasa.
Mohd. Rofa Ismail, 1995. “Bahasa Melayu Bahasa Ilmiah: Kajian Kes tentang Penulisaan Teks Matematik dalam Bahasa Melayu”, dlm. Jurnal Dewan Bahasa, 39:6 (513-530).
Mohd. Sharif Marikan, 1984. “Catatan Mengenai Sinonim”, dlm. Dewan Bahasa,  28:8 (492-495).
Muhammad Yahya, J991. “Istilah Fizik: Suatu Kajian pada Bahan Bacaan Tahun 1970-1990”, dlm. \Jurnal Dewan Bahasa, 35:5 (451-458).
Muhd. Mansur Abdullah, 1987 “Perkembangan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmiah dalam Bidang Sains dan Teknologi: Satu Harapan Negara”, dlm. Dewan Bahasa, 31:3 (167-175).
Mohd. Alwee Yusof, 1991. Perkataan Arab dalam Bahasa Melayu: Satu Analisis Morfologi dan Semantik. Tesis Sarjana Pengajian Bahasa Moden, Pusat Bahasa Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Mohd. Feroz A Bakar, 1993. Kata Pinjaman Portugis di dalam Bahasa Melayu: Satu Analisis Semantik. Latihan lImiah Sarjana Muda, Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Nathesan Sellappan, 2001. Istilah Sains dalam Bahasa Melayu : Aspek Keupaya-annya. Tesis Doktor Falsafah, Akademi Pengajian Melayu: Universiti Ma¬laya Kuala Lumpur.
Nathesan, S., 1995. Laras Bahasa Jlmiah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nathesan, S., 1996a. “Bahasa Melayu Berwibawa Sebagai Wahana Sains”, dlm. Pelita Bahasa, 5:5 (37-38).
Nathesan, S., 1996b. “Perubahan Makna dalam Bahasa Melayu: Satu Kajian Berdasarkan Kamus Susunan Frank Swettenham Abad ke-19”, dlm. ]urnal Dewan Bahasa, 37:11 (1022-1033).
Nathesan, S., 1996c. “Kata Pinjaman Bahasa Tamil dalam Bahasa Melayu: Satu Kajian Makna”, Jurnal Dewan Bahasa, 40:12 (1 I 12-1126).
Nathesan, S., 1997. “Analisis Leksis dan Maknanya terhadap Antologi Cereka Sains Sawah di Planet Rikre”, dlm. Jurnal Dewan Bahasa, 4l:l0 (919-930).
Nathesan, S., 2001. Makna dalam Bahasa Melayu . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa  dan Pustaka.
Nida, E. A., 1971. “Semantic Components in Translation Theory” dlm. Applica¬tions of Linguistics. Peren. G.E. dan Trin. J.CL (ed.), Cambridge: Cam¬bridge University Press.
Nida, E. A, 1975a. Componential Analysis of Meaning: All Introduction to Se¬mantic Structures. The Hague: Mouton.
Nida. E. A, 1975b. Exploring Semantic Structures. Munchen: Winhelm Fink Verlag.
Nida, E. A. et al., 1979. “Semantic Domain and Componential Analysis of Mean¬ing” dlm. Current Trends in Linguistic Theory.
Cole, Roger, M. (ed.), Bloomington: Indiana University Press.
Noresah Baharum, 1996. “Perubahan dan Invosi Leksikal dalam Bahasa Melayu: Unsur Penerimaan dan Kelangsungan Hidup” dlm. Jurnal Dewan Bahasa,  40:6 (484-501).
Nor Hashimah Hj. Jalaludin, 1988. “Bahasa Melayu Sebagai Bingkai Pemikiran  Masyarakat Melayu”, dlm. Dewan Bahasa, 32: II (820-831).
Nor Hashimah Hj . Jalaludin, 1989. “Perkembangan lImu Semantik”, dlm. Dewan  Bahasa, 33:4 (282-96).
Nor Hashimah Jalaludin, 1992. Semantik dan Pragmatik: Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nor Hashimah Jalaludin, 1994. “Bahasa Jual Beli dalam Pemiagaan Runcit: Satu Analisis Semantik dan Pragmatik”  . Tesis Doktor Falsafah, Pusat Bahasa Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Ogden dan Richards, 1956. The Meaning of Meanings. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.
Ohman, S., 1953. “Theories of the Linguistic Field”, dlm. Word, 9 (123-134).
Osgood, Charles, E., 1971. “Explorations in Semantic Space: A Personal Diary”, dlm. Journal of Social Sciences, 27 (5-64).
Palmer, F. R., 1976. Semantics: A New Outline. Cambridge: Cambridge University Press.
Parvathy Retnam, 1993. “Lexical Borrowing from English to Malay”. Tesis Sarjana Pengajian Bahasa Moden, Pusat Bahasa: Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Puteri Roslina Abdul Wahid, 1994. “Peminjaman Kata dalam Peristilahan Undang–Undang Melayu”. Tesis Sarjana Pengajian Bahasa Moden, Pusat Bahasa: Universiti Malaya.
Read, Allen Walker, 1948. “An Account of the Word Semantics” dlm. Word, 4:2 (78-97).
Richard, J.e., (ed.) 1975. Teaching English for Science and Technology. Singapura: Singapore University Press Ltd.
Roksana Bibi Abdullah, 1993. “Kajian Leksis dalam Teori Medan Makna: Satu Analisis Komponensial”. Tesis Sarjana Pengajian Bahasa Moden, Pusat Bahasa: Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Roksana Bibi Abdullah, 1996. “Istilah dalam Bidang Sintaksis dari Sudut Analisis Komponensial”, dlm. Jurnal Dewan Bahasa, 40:1 (60-77).
Roslina bt. Hamid @ Pa, 1992. “Kata Leksikal: Satu Kajian ke dalam Subdialek Yan”. Latihan Ilmiah Sarjana Muda, Jabatan Pengajian Melayu: Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Rudska, B. et al., 1981. The Words You Need. New York: Macmillian.
Savory, T.H., 1951. Browsing Among Words of Science. Great Britain: Richard Clay & Co. Ltd. Savory, T. H. 1967. The Language of Science. London: Andre Deutsch.
Shaharir Mohamad Zain, 1991. “Tahap Penghayatan Bahasa Melayu di Malaysia  dalam Sains dan Teknologi”, dlm. Jurnal Dewan Bahasa, 35-12 (1038¬1051).
Simpson, H.B., 1965. A Descriptive Analysis of Scientific English Writing. Michigan: Universiti Michigan.
S. Othman Kelantan, 1986. “Keupayaan Bahasa MeJayu Menjadi Ilmiah: Analisis  Perkembangan dan Perubahan”, dlm. Jurnal Dewan Bahasa, 30: 10 (699-710).
Southworth, F.e., dan Daswani, C.J., 1974. Foundations of Linguistics. New York:  The Free Press.
Sridevi Sriniwas, 1996. “Lexical Cohesion in Chemistry Texts: All Exploration Into Systemic Relation”. Tesis Sarjana Bahasa Moden, Fakulti Bahasa dan Linguistik: Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Tan, Jian Pian, 1975. “A Study of the Register of Science for the Lower Secondary Schools in Malaysia”. Tesis Sarjana Pendidikan, Fakulti Pendidikan: Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Teo, Dim Hoon, 1992. “Masalah Kekaburan Makna dalam Kosa Kata Dialek Melayu Kelantan”. Latihan Ilmiah Sarjana Muda, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi.
Thomson, 1., 1968. “Transformative Theory and Semantic Analysis”, dlm. Journal of Linguistics, 4 (73-78) .
Ton bin Ibrahim, 1987. “Kata Kerja Gerak dalam Dialek Kedah: Analisis Komponen Semantik”. Tesis Doktor Falsafah Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Ullmann, S., 1957. The Principle of Semantics. Oxford: Basil Blackwell.
Ullmann, S ., 1962 Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. Oxford: Basil Blackwell.
Ullmann, Stephen, 1973. “How the Vocabulary Grows”, dlm. Modern Languages, 54 (1-8).
Walpole, H. R., 1941. Semantics: The Nature of Words and Their Meaning . W.W. Norton & Company: New York.
Wittengenstein, L., 1953. Philosophical Investigations. Oxford: Blackwell.
Weinreich, U., 1966. “Explorations in Semantic Theory” dlm. Currents Trends in Linguistics. Thomas Seboek, (ed.) Vol. III. Mouton & Co. The Hague (395¬477).
Weinreich, Uriel., 1958. “Travel Through Semantic Space”, dlm. Word, 14 (346¬366).
Wong, Nicole Fee Wen, 1992. “A Study of English Loanwords in Selected Malay Short Stories“. Tesis Sarjana Pengajian Bahasa Moden, Pusat Bahasa: Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Zaharah Kasim, 1986. “Komponen Makna”, dlm. Dewan Bahasa, 30:4 (257 -276).
Zahrah Abd. Ghapur, 1988 “Konsep Masa dalam Bahasa Melayu”, dlm. Dewan Bahasa, 32:11 (780-819).

Leave a Comment