Penguasaan Sintaksis Bahasa Melayu Kanak-Kanak Prasekolah

Abdul Rashid Jamian

Abstrak

Dalam kajian mengenai penguasaan sintaksis bahasa Melayu kanak-­kanak prasekolah, seramai 48 kanak-kanak telah diuji. Hasil kajian menunjukkan min panjang ujaran ayat yang dihasilkan oleh kanak-kanak di bandar ialah 4.85 perkataan bagi ayat penyata, 4.41 perkataan bagi ayat tanya, 4.18 perkataan bagi ayat seruan dan 4.19 perkataan bagi ayat perintah. Min panjang ujaran kanak-kanak luar bandar pula ialah 4.40 perkataan bagi ayat penyata, 4.19 perkataan bagi ayat tanya, 4.72 perkataan bagi ayat seruan, dan 4.29 perkataan bagi ayat perintah. Mengenai penghasilan binaan ayat pula, dapatan menunjukkan kebanyakan kanak-kanak menghasilkan ayat yang berstrukturkan frasa nama + frasa kerja dan frasa nama + frasa adjektif.

Abstract

In a research on mastery of syntax among the preschool children, a total number of 48 children were tested. The result showed that the mean length of utterance for sentences produced by the urban chil­dren were 4.85 words for statements, 4.41 words for questions, 4.18 words for exclamations and 4.19 words for imperatives. On the other hand, the mean length of utterance by rural children were 4.40 words for statements, 4.19 words for questions, 4.72 words for exclamations and 4.29 words for imperatives. It was also found that most of the children were able to construct sentences with noun phrase + verb phrase and noun phrase + adjective phrase structures.

RUJUKAN

Atan Long, 1978. Psikologi Pendidikan.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Mohd. Amin. 1979. “Beberapa Isu tentang Pemerolehan Bahasa: Tinjauan dari sudut Pengajaran-pembelajaran Bahasa Pertama. Dewan Bahasa. 23(11). hlm 671-682.

Brown, R., 1973. A First Language. The Early Stages. London: Aliens and Unwin.

Juriah Long, (1993). Pemerolehan Imbuhan pada Peringkat Prasekolah dan Implikasinya terhadap Pendidikan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

Mangantar Simanjuntak, 1982. Aspek Bahasa dan Pengajaran. Kuala Lumpur: Saujana Enterprise.

Mangantar Simanjuntak, 1987. Pengantar Psikologi Model. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Majid Konting, 1990. Kaedah Penyelidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood, 1993. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Trow, M. 1967. Education and Survey Research: Survey Research in the Social Sciences. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Tuckman, B.W. 1972. Conducting Educational Research. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda