Jurnal Bahasa: Jilid 2 Bil. 3 2002

AWALAN

KANDUNGAN

Mengapakah Bahasa Mati?

David Crystal [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Pembinaan Skema Pemarkahan Holistik Berfokus bagi Menggredkan karangan Pemujukan

Hashim Othman [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Pemerolehan Morfologi dan Sintaksis Kanak-Kanak Melayu

Mashudi Kader dan Tan Hock Thye [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Penasalan Vokal dalam Bahasa Melayu Standard dan Dialek Pattani Gerik: Satu Huraian Perbandingan

Tajul Aripin Kassin [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Yang dan Transformasi Nominal dan Wacana Sebelum Abad Ke-20:  Gaya Verbal dan Nominal

UmarJunus [Abstrak dan RujukanTeks Penuh (PDF)]

Perubahan Morfologi dalam Tiga Edisi Kamus Dewan

Zaharani Ahmad [Abstrak dan RujukanTeks Penuh (PDF)]

Leave a Comment