Wawangsalan Bahasa Sunda

Gugun Gunardi

adeugun@gmail.com

Fakultas Sastera Universitas Padjadjaran Indonesia

Abstrak

Wawangsalan dalam bahasa Sunda merupakan susunan kata dalam bentuk teka-teki yang sama dengan wangsalan dalam Kesusasteraan Cirebon. Wawangsalan dalam khazanah sastera Sunda termasuk salah satu daripada bentuk sisindiran. Sisindiran adalah bentuk puisi semacam pantun dalam sastera Melayu. Sisindiran tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bahasa Sunda umumnya. Sisindiran berasal daripada kata sindir “sindir, menyindir”, ertinya berkata secara tidak langsung atau tidak terus terang. Sisindiran ialah suatu bentuk puisi sastera tradisional Sunda yang mempunyai sampiran dan isi. Sisindiran ini merupakan karya sastera Sunda asli yang sudah ada sejak dulu, jauh sebelum kedatangan Islam.  Dalam tulisan ini, yang akan menjadi fokus pembicaraan adalah wawangsalan-tatarucingan. Wawangsalan yang terdiri daripada dua baris, iaitu baris pertama sebagai teka-teki, dan baris kedua sebagai erti sekali gus bahagian yang memandu pendengar untuk meneka isi teka-teki baris pertama. Sindir dalam wawangsalan berupa menegur, mengingatkan, memohon sesuatu, atau menggambarkan sifat seseorang secara tidak langsung.

Kata kunci: wawangsalan, teka-teki, sisindiran

Abstract

Wawangsalan in Sundanese is the arrangement of words into riddles, similar to wawangsalan in Cirebonese literature. In Sundanese literature, wawangsalan is categorised as a form of sisindiran. Sisindiran is a sub-genre of poetry similar to pantun in Malay literature. Sisindiran grew and flourished in Sundanese communities in general. The word sisindiran is derived from the word “sindir” (“menyindir”) meaning to say something indirectly or implicitly. Sisindiran is a form of Sundanese traditional poetry the structure of which consists of metaphoric and thematic lines. Sisindiran, originally Sundanese literary genre, existed long before the arrival of Islam. This paper focuses on wawangsalan tatarucingan, a type of wawangsalan that consists of two lines: the first being a riddle and the second being the means of giving the listener a clue to guess the answer to the first line. The implicit message could be a rebuke, a reminder, a request, or an indirect description of one`s character.

Keywords: wawangsalan, riddle, sisindiran

RUJUKAN

Brown & Yule, 1993. Semantik Idan II. Bandung: Eresco.

Crystal, David, 1983. A First Dictionary of Linguistics and Phonetics. London: Andre Deutsch.

Danadibrata, R.A., 2007. Kamus Bahasa Sunda. Bandung: Unpad-Kiblat.

Djajasudarma, Fatimah, 1985. Kecap Anteuran Bahasa Sunda: Satu Kajian Semantik dan Struktur. Disertasi Universitas Indonesia.

Djajasudarma, Fatimah, 1993a. Semantik I dan II. Bandung: Eresco.

Djajasudarma, Fatimah, 1993b. Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian.

Djajasudarma, Fatimah, 1993c. Tata Bahasa Acuan Bahasa Sunda. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahassa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Djajasudarma, Fatimah, 1994. Wacana: Pemahaman dan Hubungan antar Unsur. Bandung. Eresco.

Djajasudarma, Fatimah, 1999. Penalaran Deduktif – Induktif dalam Wacana Bahasa Indonesia. Bandung: Alqaprint Jatinangor.

Djajasudarma, Fatimah, 2003. Analisis Bahasa; Sintaksis dan semantik. Bandung: Uvula.

Djajasudarma, Fatimah dkk., 2004. Kamus Indonesia-Sunda, Sunda-Indonesia. Bandung: Alumni.

Hidayat, 2006. Tatarucingan Basa Sunda. Bandung

Keraf, Gorys, 1981. Eksposisi dan Deskripsi. Jakarta: Nusa Indah.

Kridalaksana, Harimurti, 1993. Kamus Linguistik. Edisi ketiga. Jakarta: Gramedia.

Kridalaksana, Harimurti, 2001. Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia.

Masinanbow, E.K.M & Paul Haenen, 2002. Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah. Jakarta: Yayasan Obor, Indonesia.

Poerwadarminta, W.J.S., 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahardjo, Untung, 2005. Kesusasteraan Cirebon. Cirebon: Yayasan Pradita.

Rosidi & Ekadjati dkk, 2000. Ensiklopedia Sunda: Alam, Manusia dan Budaya, Termasuk Cirebon dan Betawi. Jakarta: Pustaka Jaya.

Salmun, M.A., 1963. Kandaga Kasusatraan Sunda. Djakarta: Ganaco.

Satjadibrata, R., 1950. Kamoes Soenda-Indonesia. Djakarta: Balai Pustaka.

Wibisana, Wahyu dkk., 2000. Lima Abad Sastera Sunda. Bandung: Geger Sunten.

Wiratmadja, Apung S., 2006. Nu Sarimbag & Unak-Anik Dina Tembang Sunda. Bandung: YPK.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda