Imbuhan Kompleks Kata Nama Ke-…-an Bahasa Melayu: Analisis Data Korpus

Zaharani Ahmad

zaharani@ukm.my

Shakira Khairudin

kira_5667@yahoo.com

Pusat Bahasa dan Linguistik

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak

Makalah ini bertujuan menghuraikan proses morfologi yang melibatkan penghasilan imbuhan kompleks kata nama ke-…-an dalam bahasa Melayu. Kajian ini menggunakan data sekunder yang terdapat dalam pangkalan data korpus UKM-DBP yang berjumlah lima juta patah perkataan. Data dijana dengan menggunakan perisian Wordsmith Tools 4.0 dan dipaparkan dalam bentuk baris konkordans. Kata terbitan yang terdiri daripada imbuhan kompleks dikelompokkan dalam kumpulan tertentu berdasarkan jenis imbuhan yang bergabung dengan apitan ke-…-an. Data ini dianalisis dan dihuraikan secara deskriptif dan teoretis menurut kerangka teori morfologi leksikal. Dapatan kajian menunjukkan rumus pembentukan kata yang melibatkan imbuhan kompleks ke-…-an terdiri daripada dua strata atau tingkat. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa selain rangkap awalan, rangkap akhiran juga boleh wujud dalam bahasa Melayu.

Kata kunci: imbuhan kompleks, morfologi leksikal, rumus kitaran, korpus, strata

Abstract

The aim of this paper is to describe the morphological process involved in the formation of complex affixes with ke-…- an in Malay. The study made use of secondary data extracted from UKM-DBP corpus database containing five million words. The data were generated using Wordsmith Tools 4.0 and are displayed in rows of concordances. Derived words with complex affixes are classified into groups based on the types of affixes that occurred with ke-…-an. The data are analysed and described within the framework of lexical morphology. The study shows that word formation rules involved in deriving complex affixes with ke-…-an operate on two different strata. The study also shows that the language has two types of affix clusters, namely prefix clusters and suffix clusters.

Keywords: complex affixes, lexical morphology, cyclic rule, corpus, strata

RUJUKAN

Abdullah Hassan, 1993. Tatabahasa Pedagogi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Abdullah Hassan, 2006. Morfologi. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Arbak Othman, 1985. Belajar Tatabahasa dan Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Asmah Haji Omar, 2009. Nahu Melayu Mutakhir. Edisi kelima. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Haji Musa, 1993. Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.  

Kamus Dewan, 2007. Edisi keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kiparsky, P., 1982. “Lexical Morphology and Phonology” dlm. I–S Yang (ed.). Linguistics in the Morning Calm. Seoul: Hanshin.

Kiparsky, P., 1983. Word Formation and the Lexicon. Kansas: University of Kansas, Lawrence.

Koh Boh Boon, 1982. Mengajar Imbuhan Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan. 1994. Nahu Melayu Moden. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Mohanan, K. P., 1982. Lexical Phonology. Disertasi PhD. MIT: Indiana University Club.

Nik Safiah Karim et al., 2008. Tatabahasa Dewan. Edisi ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Shahidi A. Hamid, 1993. “Imbuhan Kompleks Bahasa Melayu”. Latihan Ilmiah, Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Teoh, Boon Seong, 1994. The Sound System of Malay Revisited. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Teoh, Boon Seong, 1994. “Segmen Nasal Bahasa Melayu” dalam Zaharani Ahmad (ed). Linguistik Melayu Festchrift Tinta Kenangan Sempena Persaraan Azhar M. Simin dan Farid M. Onn. Bangi: Jabatan Linguistik UKM.

Zaharani Ahmad, 1990. “Masalah Awalan Nasal Rangkap dalam Bahasa Melayu” dlm. Jurnal Dewan Bahasa 34(6): 42732.

Zaharani Ahmad, 2008. Aspek Nahu Praktis Bahasa Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zaharani Ahmad dan Teoh Boon Seong, 2006. Fonologi Autosegmental Penerapannya dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda