Jurnal Bahasa: Jilid 10 Bil. 2 2010

KANDUNGAN

Imbuhan Kompleks Kata Nama Ke-…-an Bahasa Melayu: Analisis Data Korpus

Zaharani Ahmad dan Shakira Khairudin [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Keberkesanan Aplikasi TMK dalam Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Membaca Murid: Satu Kajian Kes

Abul Fuad Mohamed Salim dan Izani Hj Daud [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Wawangsalan Bahasa Sunda

Gugun Gunardi [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Sintaksis Kata soal Argumen Bahasa Mendriq: Kerangka Minimalis

Fazal Mohamed Mohamed Sultan, Nor Hashimah Jalaluddin dan Harishon Radzi [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Pengaruh Dialek dalam Pertuturan Bahasa Melayu Standard: Pencerakinan Bunyi Berasaskan Spektrogram

Shahidi A.H. dan Rahim Aman [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Analisis Kata Kerja dan Frasa Kerja Bahasa Melayu Kokos di Pulau Home Australia

Raja Masittah Raja Ariffin [Abstrak dan RujukanTeks Penuh (PDF)]

Prosodi dalam Syair Melayu: Fungsi dan Praktis

Indirawati Zahid [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Ulasan Buku

Gaya Bahasa Sastera Melayu

Pengulas

Mohammad Fadzeli Jaafar

Leave a Comment