Jurnal Bahasa: Jilid 1 Bil. 3 September 2001

AWALAN

KANDUNGAN

Tetenunan dalam Puisi

Arbak Othman [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Bahasa Sejarah Melayu: Satu Perbincangan Mengenai Bahasa dan Ketokohan Bahasa Pengarangnya

Asmah Haji Omar [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Komponen-komponen Komunikatif  dalam Karangan Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Hashim Othman[ Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Perbandingan Kuantitatif Bahasa Miri dan Bahasa Melayu

Noriah Mohamed [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Semantik,  Pragmatik dan Leksikografi

Nor Hashimah Jalaluddin [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh [PDF]]

Sistem Nombor dan Angka Melayu Berdasarkan Kajian Etimologi dan Penyukatan

Shaharir Mohamad Zain dan Abdul Razak Salleh [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh [PDF]]

Leave a Comment