Sebutan Kata Bahasa Melayu Pelajar Korea (Astrak dan Rujukan)

Sebutan Kata Bahasa Melayu Pelajar Korea

Zulkifli Ahmad

Abstrak

Kajian ini bertujnan untuk menganalisis pengaruh bahasa ibunda di kalangan pelajar Korea dalam sebutan kata bahasa Melayu. Bahasa ibunda pelajar Korea dikenali sebagai Han-geul. Sampel kajian ini ialah pelajar-pelajar Korea yang telah mengikuti kursus Bahasa Melayu di Universiti Kebangsaan Malaysia Kajian ini dimulakan dengan meneliti unsur-unsur persamaan dan perbezaan antara fonem-fonem bahasa Melayu dengan Han-geul. Seterusnya, kajian ini mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan kesilapan dalam sebutan kata bahasa Melayu di kalangan pelajar Korea. Diharapkan kajian ini dapat dijadikan sebagai panduan kepada penulis buku teks dan pengajar bahasa Melayu sebagai bahasa asing dalam usaha pengajaran dan penyediaan bahan pemelajaran untuk pelajar Korea

Abstract

The purpose of this study is to analyze the influence of mother tongue among Korean students in pronouncing Malay words. The Korean students’ mother tongue is known as Hangul. The samples of this study are Korean students who had attended a Malay language programme in Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia National University). Firstly, the study seeks to com­pare the similarities and diffirences between Malay and Hangul phonemes. Then, it will present the factors affecting the pronounciation of Malay words due 10 the influence of the students’ mother tongue. The study hopes to serve as a guide to textbook writers and language insructors of Malay as a Foreign Language in the teaching and preparing learning materials for Korean students.

RUJUKAN

Kamus Linguistik, 1997. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Laver, John, 1994. Principles of Phonetics. Cambridge University Press: Cam­bridge.

Lukoff, Fred, 1982. An Introductory Course in Korean. Seoul: Yonsei University Press.

Raja Mukhtaruddin Raja Mohd. Dain, 1982. Ilmu Fonetik dan Linguistik. Agensi Penerbitan Nusantara: Petaling Jaya.

Richards, Jack C., Platt. John dan Platt. Heidi, 1992. Dictionary of Language Teach­ing and Applied Linguistics. Longmans: England.

Vandesande, Anthony V. 1968. Myongdo’s Korean part I, Myongdo Institute, Seoul, Korea.

(Teks Penuh)

Leave a Comment