Interpretasi Teks: Subjektiviti Berbanding dengan Objektiviti (Abstrak dan Rujukan)

Interpretasi Teks: Subjektiviti Berbanding dengan Objektiviti

Mohammad Fadzeli laafar

Abstrak

Aspek subjektiviti dan objektiviti menjadi salah satu persoalan yang penting dalam analisis sesuatu teks sastera, khususnya puisi. Ahli stilistik mendakwa bahawa analisis teks sastera seharusnya bersifat objektif, dan dengan itu, dapatlah dibezakan daripada kritikan sastera (Thorn­dorrow dan Wareing, 1998: 4 -5). Sementara ahli sastera pula percaya bahawa analisis sesebuah teks sastera masih dibayangi oleh unsur subjektiviti, dan dengan itu, aspek objektiviti sangat sukar dicapai. Oleh itu, persoalan antara kedua-dua aspek ini memerlukan perbahasan yang lanjut agar dapat difahami dengan lebih wajar, dan dapat pula dibezakan antara beberapa bidang ilmu yang menjadikan teks sastera sebagai bahan kajian: Kritikan sastera, linguistik, dan stilistik. Kaitan daripada persoalan yang diutarakan, makalah ini akan menumpukan perbincangannya pada persoalan interpretasi, subjektiviti, dan objektiviti dalam analisis stilistik.

Abstract

Matters of subjectivity and objectivity have become a prime concern in texts analysis, particularly poetry. On one hand, stylisticians claim that texts analysing should be objective, in order to emphasize the contrast between stylistics and its precusor. literary criticism (Thorndorrow & Wareing. 1998: 4-5). On the other hand. literary critics believe that the study of literary texts is influenced by subjectiv­ity, thus objectivity is almost impossible to achieve. The questions of both these aspects, thus need to be further discussed, so that one can understand them better, since each party (i.e .. literary critics. linguistics and stylistics) uses similar texts literary texts. Thus, the fundamental aim of this paper is to focus all the questions of interpretation, subjectivity and objectivity in terms of stylistics analysis.

RUJUKAN

Baha Zain, 1980. Tiga Catatan Perjalanan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Carter, R. 1989. “Directions in the Teaching and Study of English Stylistics”, dlm. Short, M. (ed.), Reading, Analysing & Teaching Literature. London: Longman.

Eagleton, Terry, 1988. Teori Kesusasteraan: Satu Pengenalan. (ptj.) Muhammad Hj. Salleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Endang Saifuddin Anshari, 1982. Sains F alsafah dan Agama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Farid M. Onn, (ed.), 1982. Stilistik: Simposium Keindahan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jefferson, Ann dan Robey, David, (ed.), 1988. Teori Kesusasteraan Moden. (ptj.) Mokhtar Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Leech, G. 1991. A Linguistic Guide to English Poetry. London: Longman.

Leech, G. dan Short, M. 1991. Style in Fiction. London: Longman.

Leech, G. dan Short, M. 1993. Gaya dalam Cereka. (ptj.) Umar Junus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Leech, G. Deuchar. M. dan Hoogenraad, R. 1993. English Grammar for Today: A New Introduction. London: MacMillan Press.

Lutfi Abas, 1988. “Stilistik dan Gunanya bagi Peningkatank Teknik Bercerita dalam Karya Sastera Kita,” dim. Hamzah Hamdani (ed.), Konsep dan Pendekatan Sastera. Him. 207-225. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohammad Fadzeli Jaafar. “Perspektif Pengajaran Bahan Sastera Berdasarkan Maklumat Linguistik bagi Menghadapi Alaf Baru”. Kertas kerja yang Di­bentangkan dalam Seminar Pendidikan Kebangsaan: Teknologi dalam Pengajaran Pembelajaran di AlafBaru, pada 7-9 Mei di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Rahman Shaari, 1994. Kritikan Sastera Melayu: Pendekatan dan Pemikiran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Short, M. (ed.), 1989. Reading, Analysing and Teaching Literature. London: Longman.

Short, M. 1996. Exploring the Language of Poems, Plays and Prose. London: Longman.

Teeuw, A. 1992. Membaca dan Menilai Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Thorndorrow, J. dan Wareing, S. 1998. Patterns in Language: An Introduction to Language and Literary Style. London: Routledge.

Umar Junus, 1989. Stilistik: Satu Pengantar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wales, K. 1991. A Dictionary of Stylistics. London: Longman.

Widdowson, H.G. 1987. “On the Interpretation of Poetic writing”, dlm. Fabb, N., Derekattridge, Durant, A. dan Maccabe, C. (ed.), The Linguistics of Writing: Arguments Between Language and Literature hlm. 241-251. Manchester: Manchester University Press.

(Teks Penuh)

Leave a Comment