Istilah Sains dalam Bahasa Melayu: Usaha Memperkaya dan Mengupayakannya

S. Nathesan

Maktab Pergurusan Batu Pahat, Johor

Abstrak

Bahasa Melayu sudah mengalami pelbagai perkembangan. Antaranya ialah perkembangan sebagai bahasa sains. Aspek perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu sains amat berkait rapat dengan penciptaan dan perkembangan kosa kata sains. Makalah ini cuba menghalusi aspek penciptaan istilah sains serta usaha-usaha yang diambil untuk memperkaya dan mengupayakan istilah-istilah sains yang dicipta itu.

Abstract

The Malay language has gone through many development. Among them is its development as a language of science. The aspect of the development of Malay as the language of knowledge is intimately connected with the creation and development of science vocabulary. This article attempts to trace the aspect of creation of science terms and the efforts undertaken to enrich the science vocabulary and thus making the science terms created capable.

Rujukan

Amat Juhari Moin, 1985. “Pembentukan Kata dan Istilah” dlm. Dewan Bahasa 29:1, (hlm. 18-34).

Abdrew, Edmund, M.D.,  1947. A History of Scientific English. New York:  Richard R.  Smith.

Asmah Haji Omar, 1975. Essays on Malaysia LInguisitcs. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar, 1979. Language Planning for Unity and Efficiency: A Study of the Language aand Corpus Planning. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar, 1987. Bahasa Malaysia Saintifik.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Godman, A., 1976. “ The Language of Sicence from the View Point of the Writer of Science Textbook”. Singapore University Press.

Hassan Ahmad, 1989. “Dasar Pembentukan Istilah Sains” dlm. Sulaiman Masri dan Zainal Abidin Bakar (pyt.) Kertas Kerja Seminar Penggunaan Istilah Sains. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Halimah Hj. Ahmad, 1995. “Pembiasaan dan Pembahasaan Bahasa Melayu: Satu Kajiand alam Bidang Angkasa” dlm.  Jurnal Dewan Bahasa 39-12, hlm. 1087-1099.

Ismail Dahaman,, 1992. “Formula Asas Membentuk Istilah Bahasa Melayu” dlm. Ke Arah Pembentukan Isitlah yang Sempurna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Istilah Fizik KBSM, 1989. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Istilah Sains KBSM, 1995. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Biologi, 1990. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Biologi, Pathologi, 1991. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan, 1994. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Fizik KBSM, 1993. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Fizik Mekanik, 1989. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Fizik Optik, 1990. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Istilah Sains Am, 1988. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Kimia Analisis, 1991. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Kimia KBSM, 1991. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Komputer, 1995. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Yahya, 1993. “Ke Arah Penyeragaman Istilah Fizik di Malaysia dan Indonesia” dlm. Jurnal Dewan Bahasa 37:5, hlm. 388-398.

Nathesan, S., 1998. “Pertumbuhan dan Perkembangan Bahasa Melayu sebagai Laras Saintifik” dlm.. Jurnal Dewan Bahasa 42:8( 696-713).

Nik Safiah Karim et al., 1994. Tatabahasa Dewan: Edisi Baharu.  History of Scientific English. Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka.

Oxford Concise Science Dictionary, 1996. Oxford: Oxford University Press.

Rusli Ghani, 1988. “Metamorfosis Istilah Biologi” dlm. Dewan Bahasa 32:9 (656-663).

Rusli Ghani, 1990. “Alamat pun Istilah” dlm. Pelita Bahasa 2:5 (14-15).

Rusli Ghani, 1992. “Kaedah Pembentukan Istilah Sains: Satu Tinjauan Ringkas” dlm. Ke Arah Pembentukan Istilah yang Sempurna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Abu Bakar et al., 1983. “Ke Arah Pemantapan Istilah dengan Rujukan Khusus kepada Istilah Kejuruteraan” dlm. Dewan Bahasa 27:2 (hlm. 119-128).

Zaiton Abd. Rahman, 1983. “Perancangan Bahasa: Membentuk Kata dengan Sisipan” dlm. Dewan Bahasa 27:2 (hlm. 119-128).

Zaiton Abd. Rahman dam Rudiah Hj. Arshad, 1992. “Cantuman: Satu Cara Membentuk Kata” dlm. Ke Arah Pembentukan Istilah yang Sempurna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda