Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu: Masalah dalam Kalangan Pelajar Bukan Melayu

Abdul Rashid Jamian

Universiti Putra Malaysia

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti sikap dan minat pelajar bukan Melayu serta kaitannya dengan faktor Keluarga, guru, alat bantu mengajar, dan sekolah. Kaedah tinjauan melalui soal selidik dilakukan pada 300 pelajar bukan Melayu di sekolah di Negeri Sembilan. Dalam kajian ini, didapati bahawa pelajar bukan Melayu mempunyai masalah dalam pemelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, sikap dan minat pelajar bukan Melayu terhadap pemelajaran Bahasa Melayu tidak mempunyai perkaitan yang signifikan dengan faktor Keluarga, guru, alat bantu, dan sekolah.

Abstract

The aim of this research is to identify the attitude and interest of the non-Malay pupils and its relationship with family, teacher, teaching aids, and school factors. Questionnaires involving 300 pupils were used in schools in Negeri Sembilan. It was revealed that the non-Malay pupils faced problems in the learning of Bahasa Melayu in schools. However, the attitude and interest of these pupils towards the learning of Bahasa Melayu is not significant to the family, teacher, teaching aids, and school factors.

Rujukan

Abdullah Hassan, 1987. Isu-isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Majid Konting, 1990. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Safiah Karim, 1986. “Peningkatan Estetik Bahasa Melayu” dalam Jurnal Persatuan Linguistik. Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia”.

Sharifah Md. Nor, 1992. “Faktor-faktor latar belakang yang berkaitan dengan pencapaian akademik murid darjah satu” dalam Jurnal Pendidik, dan Pendidikan (11). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, hlm. 65.

Taha Abdul Kadir, 1977. “Persekitaran rumahtangga dan pencaiapan akademik murid-murid di sekolah menengah kebangsaan.” Tesis Sarjana, Universiti Malaya.

Wan Zahid Wan Nordin, 1991. Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Isu dan Cabaran dalam Reformasi Pendidikan. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Zulkifley Hamid, 1996. Bahasa, Konsep, fungsi dan Penguasaannya oleh Penutur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda