Produktiviti Imbuhan Mem-, Memper- dan

Memper-Kan:  Pendekatan Linguistik Korpus

(Affix Productivity of Mem-, Memper- and Memper-kan:

A Corpus Linguistics Approach)

Imran Ho Abdullah

imranho@ukm.edu.my

Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik,

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,

Universiti Kebangsaan Malaysia,

40360 Bangi, Selangor, Malaysia.

Hazimah Yusof

hazimah@dbp.gov.my

Bahagian Penyelidikan Bahasa,

Dewan Bahasa dan Pustaka,

Jalan Dewan Bahasa,

50460 Kuala Lumpur, Malaysia.

Tel.: +603-89215555

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengukur dan membandingkan produktiviti morfologi imbuhan antara imbuhan awalan mem- dan memper- dan imbuhan apitan memper-kan dalam bahasa Melayu. Kedua-dua bentuk imbuhan berkenaan berfungsi untuk menerbitkan kata kerja dan kata adjektif (terbitan) daripada kata akar (KN, KK, KT, KAdj).  Kajian ini juga melihat sama ada imbuhan mem- yang ditambah dengan morfem per- dan -kan menjadi imbuhan memper- dan memper-kan, mempengaruhi produktiviti morfologi bahasa Melayu.  Selain itu, dengan menggunakan dan membandingkan dua bentuk korpus, iaitu korpus Akhbar Sukan Dalam Talian yang berjumlah hampir 2.5 juta kata dan korpus UKM-DBP yang berjumlah lima juta kata turut dikaji untuk melihat sama ada saiz korpus mempengaruhi morfologi produktiviti imbuhan berkenaan.  Dengan menggunakan perisian Wordsmith Tools 4.0, data korpus berkenaan dijana untuk mengisihkan bentuk imbuhan mem-, memper- dan      memper-kan dengan imbuhan lain dan kata akar.  Berdasarkan ukuran produktiviti Baayen (1989, 1992), produktiviti proses pengimbuhan tersebut telah diukur. Kajian ini mendapati bahawa imbuhan memper- mempunyai nilai produktiviti yang tinggi iaitu P=0.009 dan P=0.030 manakala imbuhan mem- mempunyai produktiviti yang paling rendah iaitu P=0.002 dan P=0.001 bagi kedua-dua korpus berkenaan.  Penambahan morfem per- dan -kan daripada imbuhan mem- menjadi imbuhan memper- dan memper-kan tidak mempengaruhi sepenuhnya produktiviti sebaliknya dipengaruhi oleh hapax.  Hal ini dapat dilihat imbuhan yang mempunyai morfem terbanyak, iaitu memper-kan hanya menduduki tangga kedua dengan nilai P= 0.004 dan P=0.008 bagi kedua-dua korpus berkenaan. Namun begitu, saiz korpus ternyata mempengaruhi nilai produktiviti. Nilai produktiviti imbuhan memper- dalam korpus UKM-DBP (P=0.030) mempunyai julat perbezaan yang agak besar berbanding korpus Akhbar Sukan Dalam Talian (P=0.009), iaitu P=0.021.

Kata kunci: ukuran produktiviti, awalan, apitan, morfologi Melayu, data korpus sukan, data korpus umum, linguistik, komputer

Abstract

This study measures and compares the morphological productivity of the prefixes mem- and memper- and the circumfix memper-kan in Malay. The data used in this study are comprised of two corpora, that is Sports News Online corpus that contains nearly 2.5 million words and an UKM-DBP Corpus which totals five million words.  This study also examined whether the size of the corpus has any effect on the morphology productivity of the affixes studied.  Wordsmith Tools 4.0 was used to generate and sort the affixes mem-, memper- and memper-kan together with other affixes and root words.  Using Baayen’s productivity measure, the productivity of the affixes was measured. The results show that the productivity value of the affix memper- have a higher productivity index of P=0.009 and P=0.030 compared to the affix mem- which has a lower productivity index of P=0.002 and P=0.001 for both corpora respectively.  Adding the per- and -kan morpheme from mem- affix  to memper- and memper-kan affix does not fully affected productivity, instead is influenced by hapaxes.  The affix which has the highest morpheme, that is memper-kan, only ranked second with a value of P=0.004 and P=0.008 for both corpora concerned.  However, the size of the corpus affected the productivity value. The productivity of morphological value memper- in the UKM-DBP corpus (P=0.030) has  a relatively large range of difference compared to the Sports News Online corpus (P=0.009), that is  P = 0.021.

Keywords: productivity measure, prefix, circumfix, Malay morphology, sport corpus data, general corpus data, linguistics, computer

RUJUKAN

Abdullah Hassan, 1974. The Morphology of Malay. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Omar, 1982. Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asraf, 1990. Petunjuk Bahasa Malaysia Baku KBSM. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd.

Arbak Othman,  1981.  Tatabahasa Bahasa Malaysia.  Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.

Aronoff, M., 1980. “The Relevance of Productivity in a Synchronic Description of Word Formation” dlm. J. Fisiak (ed.). Historical Morphology. The Hague: Mouton.

Baayen, R.H., 1989. “A Corpus-Based Study of Morphological Productivity: Statistical Analysis and Psychological Interpretation”. Disertasi Ph.d. Free University, Amsterdam.

Baayen, R.H. dan Lieber, R.  “Productivity and English Word-Formation: A Corpus-Based Study” dlm. Linguistics 29, hlm. 801–43, 1991.

Baayen, R.H. dan Renouf, A., “Chronicling the Times: Productive Lexical Innovations in an English Newspaper” dlm. Language 72, hlm. 69–96, 1996.

Baayen, R.H., 2006. “Corpus Linguistics in Morphology: Morphological Productivity” dlm. Lüdeling, A. and M. Kytö (ed.). Corpus Linguistics. An International Handbook. New York: Mouton De Gruyter.

Bauer, L., 2001. Morphological Productivity. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Hockett, C., 1958. A Course in Modern Linguistics. New York: Macmillan.

Plag, I., Dalton-Puffer, C., dan Baayen H., “Morphological Productivity across Speech and Writing” dlm.  Jurnal  To Appear In English Language And Linguistics 3.2, November 1999.

Imran Ho Abdullah,   “Produktiviti  Imbuhan  Apitan  Ke … An dan  Pen … An: Pendekatan Linguistik Korpus” dlm. Jurnal Linguistik 12, Edisi Khas,  hlm. 1-11, Mac 2011.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Musa dan Abdul Hamid Mahmood, 1997. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sproat, R.,  dan  Shih,   “A Corpus-Based  Analysis of Mandarin  Nominal  Root Compound.” dlm. Journal of East Asian Linguistics 5, hlm. 49–71.8. C. 1996.

Syed Zainal Ariff Syed Jamaluddin dan Noor Azaliza Yahya,   “Perbandingan Darjah Transitiviti Awal Ber- dan Per- dalam Bahasa Melayu” dlm.  Jurnal Jurnal Bahasa 13:1,  hlm. 64-103, Jun 2013.

Zaharani Ahmad,    “Kekeliruan dalam Penggunaan Bahasa Melayu: Percanggahan Antara Rumus Tatabahasa dengan Korpus Bahasa” dlm.  Jurnal Persatuan Linguistik 8, hlm. 191-230, 2007.

Zaharani Ahmad dan  Shakira Khairudin, “Kajian Imbuhan Kompleks Kata Nama Ke-an Bahasa Melayu: Analisis Data Korpus” dlm.  Jurnal Bahasa 10:2, Disember 2010.

Zaharani Ahmad, Shakira Khairudin dan Nor Hashimah Jalaluddin,   “Perilaku Morfologi Awalan Ber- dalam Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden: Satu Kajian Perbandingan” dlm.  Jurnal Bahasa 12:2, hlm. 181-203, Disember 2012.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda