Kekeliruan Jati Diri Punca Bahasa Bercampur Aduk (Abstrak dan Rujukan)

KEKELIRUAN JATI DIRI PUNCA BAHASA BERCAMPUR ADUK

(Identity Confusion as the Cause of Mixed Language)

Siti Rahimah Mustaffa

sitirahimah.upm@gmail.com

Raja Masittah Raja Ariffin

rajamasittah@yahoo.com

Normahdiah Sheikh Said

normah@upm.edu.my

Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,

43400 Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia.

Tel.: +60177189901

Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk meneliti keupayaan bahasa Melayu dalam komunikasi yang dikendalikan dalam laman sosial Facebook dan untuk meninjau implikasi bahasa Inggeris terhadap jati diri kaum Melayu. Sebanyak 70 orang responden Melayu telah dipilih untuk mendapatkan data melalui soalan soal selidik dalam talian. Jawapan soal selidik dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pengaruh bahasa Inggeris semakin menyaingi bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana wujudnya kekeliruan jati diri dalam diri penutur. Akhir sekali, kajian ini penting untuk memberikan gambaran sebenar perihal penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa Melayu di Malaysia.

Kata kunci: percampuran kod, penukaran kod, jati diri, kaum Melayu, facebook

Abstract

Language plays an important role in describing personality and identity of a community, while the Malays are the native speakers of Malay Language. Therefore, the objectives of this study are to examine the Malay language used in social networking such as Facebook and to explore the impact of English on the identity of Malays. A total of 70 Malay respondents were selected, and data was collected through an online questionnaire. Then, the responses to the questionnaire were analyzed quantitatively and qualitatively. The results show that English is a an increasingly strong influence on the Malay language. This is due to confusion in the self-identity of the speakers. Finally, this study is important to give the real picture of the state of the Malay language among Malays in Malaysia.

Keywords: code-mixing, code-switching, identity, ethnic Malays, Facebook

RUJUKAN

Abdullah Hassan, “Bahasa Melayu di Persimpangan: Antara Jati Diri dengan Rempuhan Globalisasi” dlm.  Kemanusiaan 16, hlm. 59-81, 2009.

Alwasilah, A. Chaedar, 1993. Pengantar Sosiologi Bahasa. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung.

Amat Juhari Moain, 2009. Sosiolinguistik. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Appel, R., dan Muysken, P. 1990. Language Contact and Bilingualism. New York: Routledge, Chapman and Hall, Inc.

Asmah Haji Omar, 1982. Language and Society in Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar, 2000. Wacana, Perbincangan, Perbahasan dan Perundingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bokamba, “Code-Mixing, Language Variation, and Linguistic Theory” dlm. Lingua, 76:1, hlm. 21-62, 1988.

Awang Sariyan, 2004. “Sekitar Isu ‘Bahasa Rojak’: Punca, Kesan, dan Kaedah Menanganinya”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hoffman, C, 1991. Introduction to Bilingualism. New York: Longman.

Jacobson, Rodolfo, “Penyampaian Mesej yang Lebih Luas melalui Wacana Dwibahasa; Kajian Kontrastif dalam Penukaran Kod” dlm. Jurnal Dewan Bahasa, 39:5, hlm. 388-403, 1995.

Jyh Wee Sew, 1996. “Hakisan Bahasa di Malaysia”: dlm. Jurnal Dewan Bahasa, 40:9, hlm. 855-60, 1996.

Kamus Dewan, 2010. Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noor Aina Dani,  “Percampuran Kod dan Konsepnya” dlm. Jurnal Dewan Bahasa, 43:3, hlm.196-204, 1999.

Noresah Baharom. “Bahasa Bukan Sekadar Sistem Linguistik” dlm. Dewan Masyarakat, 47:5, hlm. 27 – 29, 2009.

Teo Kok Seong.  “Penukaran Kod dan Bahasa: Satu Fenomena Kedwibahasaan” dlm. Pelita Bahasa , 8:5, hlm. 41-43.

Teo Kok Seong, 2006, “Kerancuan dalam Bahasa Melayu” dlm.  Jurnal Bahasa, 6:4, hlm. 697-712, 2006.

Teo Kok Seong, “Bahasa Melayu dan Komunikasi dalam Dunia Globalisasi: Persoalan Keupayaan Bahasa Melayu, Keutuhan Jati Diri Bangsa Melayu dan Ketakatan Budaya Melayu” dlm. Jurnal Bahasa 9:1, hlm. 100-17, 1999.

Woolford, E.,  “Bilingual Code-Switching and Syntactic Theory”: dlm. Linguistic Inquiry 14, hlm.520-36, 1983.

(Teks Penuh)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *