ISTILAH MELAYU DAN ARAB DALAM WACANA MUAMALAT

(Malay and Arabic Terms in Muamalat Discourse)

Mohamad Fitri Mohamad Yusoff

fitrimy@hotmail.com

Zaitul Azma Zainon Hamzah

zaitulazma@yahoo.com

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,

Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang,

Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel.:+ +603-89468672

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti manifestasi praktis sosial wacana muamalat yang dimanfaatkan dalam kerangka sistem ekonomi konvensional menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kirtis   Fairclough, dan menganalisis ciri tekstual yang mendasari pembentukan wacana muamalat dalam kerangka sistem ekonomi konvensional. Kajian ini menggunakan kaedah analisis wacana.  Teks Ulasan Operasi Pengarah Urusan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dijadikan sebagai bahan kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa  praktis sosial yang dimanfaatkan dalam wacana muamalat adalah ihsan yang dimanifestasi melalui penggunaan kata/istilah. Dari segi leksikal pula didapati wacana muamalat bukan sahaja menggunakan kata/istilah Melayu bukan lazim dan kata/istilah Arab tulen dalam teks berbahasa Melayu, malah terdapat juga penggunaan kata/istilah gabungan Melayu-Arab.

Kata kunci:                wacana muamalat, praktis sosial, analisis wacana kritis, kerangka sistem ekonomi konvensional

Abstract

This study aims to identify the practical  social manifestation of muamalat discourse which in the conventional economic system using Fairclough’s Critical Discourse Analysis (CDA), and to analyse the textual features that underlie muamalat discourse within the framework of a conventional economic system. The discourse analysis method is used in this study. The text of the Operations Review of the Managing Director of Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) was used for the study. Results shows that social practice employed in muamalat discourse is a courtesy manifested through the use of words/terms. From a lexical aspect, it is revealed that muamalat discourse uses not only uncommon Malay words/terms and original Arabic words in the Malay text but also a combination of Malay-Arabic words/terms.

Keywords: muamalat discourse; social practice; Critical Discourse Analysis; conventional economic system framework

RUJUKAN

Asmah Haji Omar, 2009. Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fairclough, Norman, 1989. Language and Power. London: Longman.

Fairclough, Norman, 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Fairclough, Norman, 1995a. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Longman.

Fairclough, Norman, 1995b. Media Discourse. United Kingdon: Hodder Education.

Fairclough, N. & Wodak, R., 1997. “Critical Discourse Analysis” dlm. Van Dijk Discourse As Social Interaction. London: Sage Publication Ltd.

Haron Din dan rakan-rakan, 1988. Manusia dan Islam. Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. Bhd.

Idris Aman, 2006. Bahasa dan Kepimpinan: Analisis Wacana Mahathir Mohamad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Joseph Nnabugwu, 2011. Analyzing a Common Word Between Us Muslims and You Christians. Bloemington USA: Xlibris Corporation.

Kamila Ghazali, 1999. “A Critical Discourse Analysis of the Speeches of Dr. Mahathir Mohamad.” Tesis Ph.D. Universiti Malaya.

Kamus Dewan, 2010. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Margaret Kettle, 2005. “Critical Discourse Analysis and Hybrid Texts: Analysing English As A Second Language (ESL).” Tesis Ph.D. The University of Queensland, Australia

Md. Asham Ahmad, 2010. “Kalimah Allah: Antara Nama dan Hakikat.” Kertas Kerja Muzakarah Pakar IKIM 21 Januari 2010.

Muhammad Idris Abdul Rauf. Kamus Idris al-Marbawi. Singapura: Pustaka Nasional Singapura.

Muhammad Idris Abdul Rauf, 1998. Kamus Idris Al Marbawi. Kuala Lumpur: Darul Nu’man.

Munif Zarirruddin Fikri B. Nordin, 2009. “Bahasa Kemimpinan Rasulullah S.A.W: Analisis Wacana Khutbah Ghazawat al-Rasul.” Tesis Ph.D. Universiti Malaya.

Nor Mohamed Yakcob, 1996. Teori, Amalan dan Prospek Sistem Kewangan Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Ruslan Zainuddin, 2010. Kenegaraan Malaysia. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Yusuf Al-Qardhawi, 2012. Ciri-ciri Unggul Masyarakat Islam Yang Kita Idamkan.Kuala Lumpur: Penerbitan Seribu Dinar Sdn. Bhd.

Zotzmann, Karin, 2007. “Educating For The Future: A Critical Discourse Analysis of The Field of Intercultural Business Communication”. Tesis Ph.D. Lancaster University.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda