Penggunaan Simbol dalam Teks Ucapan Tunku Abdul Rahman: Analisis Teori Relevans (Abstrak dan Rujukan)

PENGGUNAAN SIMBOL DALAM TEKS UCAPAN TUNKU ABDUL RAHMAN:  ANALISIS TEORI RELEVANS

(Symbols Used  in Tunku Abdul Rahman’s Speech Text: an Analysis According to the  Relevance Theory)

Wong Shia Ho

ngdarren108@yahoo.com

Pusat Pengajian Bahasa, Universiti Malaysia Sarawak,

94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia.

Tel.:+603 019 889 0175

Abstrak

Kajian ini merupakan kajian deskriptif dengan mendedahkan fenomena penggunaan bahasa oleh Tunku Abdul Rahman (Perdana Menteri Malaysia Pertama) melalui kajian korpus. Kajian ini dilakukan  bagi memperlihatkan kebijaksanaan Tunku menggunakan simbol untuk menyampaikan mesejnya kepada pendengar. Simbol dalam bentuk kata dan frasa dipilih untuk dianalisis. Simbol tersebut dirujuk kepada objek  yang bersifat   maujud dan berada dalam pengetahuan sedia ada atau catatan ensiklopedia pendengar. Penggunaan objek dalam penyampaian mesej ini dapat membantu pendengar menginterpretasi makna implisit yang ingin disampaikan. Penganalisisan data kajian ini dilakukan dengan berdasarkan Teori Relevans (TR) yang digagaskan oleh Sperber dan Wilson (1986, 1995) yang menekankan peranan kognitif, iaitu melibatkan konteks, kesan konteks (kognitif) dan usaha memproses. Hasil kajian mendapati bahawa penggunaan simbol dalam ujaran mampu diinterpretasi oleh pendengar sebagaimana makna yang diinginkan oleh Tunku.

Kata Kunci: simbol, objek, kajian korpus, Teori Relevans

Abstract

This is a descriptive study revealing the phenomenon of the language used by Tunku Abdul Rahman (First Prime Minister of Malaysia) using a corpus. The study was carried out to demonstrate that Tunku wisely used symbolism to convey his message to listeners. Symbols in the form of words and phrases are selected for analysis. The symbols used refer to concrete objects, and are already known to the listener. The use of objects in the message may help listeners to interpret the implicit meaning that is to be conveyed. The data were analysed based on the Relevance Theory of Sperber and Wilson (1986, 1995) which emphasizes the cognitive role, that is, involving context, context effects (cognitive) and the processing effort.  The study finds that listeners would have been able to interpret the symbols used in the speeches with the meaning desired by Tunku.

Keywords: symbol, object, corpus study, relevance theory

RUJUKAN

Ainon Muhammad. “Penerapan Teori Makna dalam Terjemahan (Bahagian I)” dlm. Dewan Bahasa Julai 1981, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan & Ainon Mohd, 2003. Tesaurus Bahasa Melayu. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Ahmad Fawzi Basri, Abdul Halim Ahmad & Abdul Rahman Aziz (peny.), 1987.  Isu-Isu Perpaduan Nasional: Cabaran, Pencapaian & Masa Depan. Jitra: Universiti Utara Malaysia.

Akmajian, A. et al., 1997. Linguistik: Pengantar Bahasa dan Komunikasi. Diterjemah oleh Aishah Mahdi & Azizah Hussein. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Amirah  Ahmad  & Nor Hashimah Jalaluddin, “Implikatur Dalam Kes “Pembunuhan Norita”: Analisis Teori Relevans” dlm.  Jurnal Bahasa 13(1), 2013. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

A. Rahman Rahim, 1987. “Nada Sumbang Dalam Irama Perpaduan”. dlm. Ahmad Fawzi Basri, Abdul Halim Ahmad & Abdul Rahman Aziz (peny.), Isu-Isu Perpaduan Nasional: Cabaran, Pencapaian & Masa Depan. Jitra: Universiti Utara Malaysia.

Armin Azhari Saleh. “Tunku Abdul Rahman Pejuang Bahasa” dlm. Dewan Bahasa Julai 2004. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar, 1982. Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar, 1986. Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

Fatimah Subet, 2010. “Interprestasi Makna Bahasa Figuratif Sebagai Cerminan   Emosi: Satu Analisis Teori Relevans”. Tesis Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hasmidar Hassan, 2006. “Kata Hubung ‘dan’ dan ‘tetapi’: Satu Analisis Perbandingan Nahu dan Pragmatik”. Tesis Ph.D Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ishak Saat, 2007. Sejarah Politik Melayu Pelbagai Aliran. Shah Alam : Karisma Production Sdn. Bhd.

Kamus Dewan, 2005. Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Linguistik, 1997. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Maslida Yusof, 2007. “Pragmatik” dlm. Linguistik Melayu. Disunting oleh  Zulkifley Hamid, Ramli Md Salleh, Rahim Aman. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Fauzi bin Jumingan, 2003. “Penterjemahan Bahasa Figuratif Arab-Melayu: Satu Analisis Teori Relevans”. Tesis Ph.D Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nor Hashimah Jalaluddin, “Semantik dan Pragmatik dalam Teori Relevans” dlm. Jurnal Dewan Bahasa Jun hlm. 450-59, 1990. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Hashimah Jalaluddin, “Keimplisitan Ujaran : Satu Analisis Teori Relevans” dlm. Jurnal Dewan Bahasa hlm. 474-83, Jun, 1991. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Hashimah Jalaluddin, 1992. Semantik dan Pragmatik: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Hashimah Jalaluddin. “Masa dan Masyarakat Melayu: Peradaban Berterusan” dlm. Jurnal Dewan Bahasa Jun, hlm. 257-76, 2004. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa  dan Pustaka.

Nor Hashimah Jalaluddin, 2007. Bahasa dalam Perniagaan: Satu Analisis Semantik  dan Pragmatik. Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka.

Puteri Roslina Abdul Wahid, “Bahasa dan Kognisi: Pemikiran dan Budaya dalam Bahasa Tersirat” dlm. Jurnal Dewan Bahasa April, 1994. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rahmat Ismail, 2000. Pidato Berpidato Seni dan Teknik. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd .

Ramlah Adam, 2004. Biografi Politik: Tunku Abdul Rahman Putra. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Samsuddin A. Rahim, 1993. Komunikasi Asas. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Soenjono Dardjowidjojo, 2007. Psikolinguistik: Memahami Asas Pemerolehan Bahasa. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Sperber, D. & Wilson, D., 1999. Relevans Komunikasi & Kognisi. Diterjemah oleh Nor Hashimah Jalaluddin. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tunku Abdul Rahman Putra, 1980. Pandang Balik. Petaling Jaya : Heinemann Educational Books (Asia) Ltd.

Tunku Abdul Rahman, 1956. Uchapan YTM Tunku YDP pada Hari UMNO 10 Tahun. Bertarikh 17MEI  1956.  Kuala Lumpur: Arkib Negara Malaysia.

Zaitul Azma Zainon Hamzah, 2006. Memahami Pertuturan Kanak-kanak Melalui Analisis Pragmatik.  Serdang : Universiti Putra Malaysia.

Zaiton Ismail, “Bahasa Berirama dari Sudut Pandangan Teori Lakuan Bahasa, Teori  Grice dan Teori Relevans” dlm. Dewan Bahasa Januari 2003. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(Teks Penuh)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *