Implikatur dalam Kes “Pembunuhan Noritta”: Analisis Teori Relevans

Amirah Ahmad

ami3za@yahoo.com

Jabatan Pengajian Melayu

Akademi Pengajian Bahasa

Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Nor Hashimah Jalaluddin

shima@ukm.my

Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Abstrak

Semantik ialah kajian mengenai makna. Pragmatik merupakan ilmu pelengkap semantik kerana pragmatik merupakan ilmu yang mentafsirkan makna melangkaui makna harfiah. Pragmatik sangat mementingkan konteks dan berguna dalam menginterpretasikan ujaran. Teori Relevans yang menggabungkan komunikasi dan kognisi sesuai digunakan dalam memahami prosiding dan perbicaraan mahkamah terutama jika melibatkan ujaran implikatur. Meskipun mahkamah menetapkan hanya kebenaran dan makna yang jelas sahaja yang boleh diguna pakai bagi mengelakkan keraguan, namun wujud juga ujaran implisit yang perlu dicungkil daripada sesi soal jawab tersebut. Makalah ini membincangkan kes perbicaraan Hanif Basri yang dituduh membunuh Noritta. Ternyata peguam defendan berjaya menimbulkan keraguan terhadap kes ini sehingga tertuduh (Hanif) terlepas daripada hukuman mati. Teori Relevans diaplikasikan dalam kajian ini dan membuktikan bahawa ujaran yang bermanifestasi sangat penting bagi mengelakkan sebarang keraguan yang boleh memberikan kesan pada kes perbicaraan sepenuhnya.

Kata kunci: implikatur, perbicaraan, harfiah, keraguan, manifestasi

Abstract

Semantics is the study of meaning. Pragmatics is a complement to semantics as it interprets meaning beyond the literal. In pragmatics, context is vital and plays an important role in the interpretation of meaning. Relevance theory, which intergrates communication and cognition, is suitable in understanding courtroom proceedings and trials, especially when implicatures are involved. Even though in court only explicit and clear questions and answers are permitted to avoid misinterpretation, nevertheless implicatures still exist and need further interpretation. This article focuses of the trial of Haniff Basri who was accused of killing Noritta. The acused’s lawyers successfully raised doubts and the accused (Hanif) thus escaped the death penalty. Relevance theory is applied in this study and proves that the manifested utterances are extremely important in order to avoid doubts that may affect the entire trial.

Keywords: implicatures, trial, literal, doubts, manifestation

Rujukan

Anon. 2004. “Kes jadi perhatian” dlm. Harian Metro, 2 Julai: 12. Dipetik daripada http://www.nib.com.my [26 Ogos, 2010]

Arkib berita Harian Metro. Dipetik daripada http://www.nib.com.my pada 26 Ogos, 2010.

Blakemore,D. 1992. Understanding Utterances. Oxford: Blakewell.

Nor Hashimah Jalaluddin, “Keimplisitan Ujaran: Satu Analisis Teori Relevans” dlm. Jurnal Dewan Bahasa 35:6, 474- 83, 1991.

Nor Hashimah Jalaluddin. 1992. Semantik dan Pragmatik: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Hashimah Jalaluddin, “Bahasa, Sosialisasi dan Kognitif: Satu Pendekatan Teori Relevans” Jurnal Dewan Bahasa 42:12, 1084-093, 1998.

Nor Hashimah Jalaluddin, 2003. Bahasa dalam Perniagaan: Satu Analisis Semantik dan Pragmatik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sperber, D. & D. Wilson. 1995. Relevance Theory: Communication and Cognition. Oxford: Blakewell.

Verschueren, J. 1999. Understanding Pragmatics, London, Arnold.

(Teks Penuh)

Hantar Maklum Balas Anda