Jurnal Bahasa: Jilid 13 Bil.1, Jun 2013

KANDUNGAN

“Proses” dalam Ayat Wacana : Representasi Pengalaman Dunia Penutur

Idris Aman [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Implikatur dalam Kes “Pembunuhan Noritta”: Analisis Teori Relevans

Amirah Ahmad dan Nor Hashimah Jalaluddin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Bahasa Figuratif sebagai Wahana Pemikiran: Satu Analisis Pragmatik

Wong Shia Ho [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Kajian Perbandingan Darjah Transitiviti Awalan Ber- Dan Per- Dalam Bahasa Melayu

Syed Zainal Ariff Syed Jamaluddin  dan Noor Azaliza Yahaya [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Proses Nasalisasi Vokal dan Ciri Akustik Vokal Nasalan

SATO, Hirobumi @ Rahmat [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Wacana Kepimpinan Dalam Ucapan Abdullah Ahmad Badawi

Radiman Hj. Junaidi dan Zaitul Azma Zainon Hamzah [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Keberkesanan Cerpen dalam Mempertingkatkan Prestasi Penulisan Karangan Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid

Abdul Rasid Jamian, Shamsudin Othman dan Norzila Md Yusof [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Ulasan Buku

Perbandingan Tatabahasa Dewan dengan Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia

Hashim Musa [Teks Penuh [PDF]]

Leave a Comment